Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

Από 1996 – 2016 η Μονάδα είχε αρμοδιότητα να διενεργεί προληπτικό έλεγχο νομιμότητας στο σύνολο των τευχών δημοπράτησης συγχρηματοδοτούμενων έργων, αρμοδιότητα που οδήγησε σε πάνω από 5.000 ελέγχους τευχών. Είχε επίσης αρμοδιότητα να εντοπίζει αυτεπάγγελτα πλημμελείς προκηρύξεις ή ακόμη και παράλειψη δημοσίευσης στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ, αρμοδιότητα που είχε οδηγήσει σε πάνω από 7.000 ελέγχους. Η σταδιακή ποσοτική αύξηση των ελεγχόμενων υποθέσεων συνοδεύτηκε, όπως ήταν εύλογο, από μία σημαντική ποιοτική αναβάθμιση. Ο αρχικός αυτεπάγγελτος έλεγχος έδωσε σταδιακά τη θέση του σε οικειοθελή αναζήτηση νομικής υποστήριξης πριν από τη δημοσίευση των τευχών, μετατρέποντας τη Μονάδα σε έναν πολύτιμο συνεργάτη στον καθημερινό αγώνα των υπαλλήλων να εκδώσουν έγκαιρα και ορθά κείμενα τευχών δημοπράτησης. Τα ελληνικά τεύχη δημοπράτησης του σήμερα, χάρη βέβαια και στην τυποποίηση τευχών εκ μέρους της ΕΑΑΔΗΣΥ, σε τίποτα δεν θυμίζουν τα ελλιπή, λακωνικά και συχνά φωτογραφικά κείμενα του παρελθόντος.

Από 01.01.2017 μέχρι σήμερα η δραστηριότητα της ΜοΠαΔιΣ, σύμφωνα με το νέο τεχνικό της δελτίο, επικεντρώνεται σε έγγραφες και προφορικές γνωμοδοτήσεις επί ερωτημάτων αναθετουσών αρχών. Η συμβολή της στην παραγωγή δημοσίων συμβάσεων είναι πια αναγνωρισμένη και η εμπειρία που έχει σωρεύσει ένας επιπλέον πολύτιμος βοηθός της ελληνικής διοίκησης.

Αρχή

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.