Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
SIMAP

Greek      English

Κατά την υπερδεκαετή περίοδο λειτουργίας της από τον Ιανουάριο 1997 έως τον Σεπτέμβριο 2009 (141 μήνες λειτουργίας), η ΜΟΠΑΔΙΣ έχει συντάξει 9.907 γνωμοδοτικά κείμενα. Πρόκειται ειδικότερα για:

  • 4.543   ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΡΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ (σχέδια τευχών δημοπράτησης που υπέβαλαν στη Μονάδα για έλεγχο αναθέτουσες αρχές)
  • 4.638   ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ(προκηρύξεις που δημοσίευσαν αναθέτουσες αρχές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. και εντοπίσθηκαν αυτεπαγγέλτως από την Μονάδα κατόπιν έρευνας στην TED και τον ελληνικό τύπο).
  • 735      ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (επί εγγράφων ερωτημάτων που υπέβαλαν αναθέτουσες αρχές σχετικά με την εφαρμογή και ερμηνεία του κοινοτικού δικαίου των δημοσίων συμβάσεων)
Η ραγδαία ποσοτική αύξηση του αριθμού των ελεγχόμενων από την Μονάδα υποθέσεων συνοδεύεται επιπλέον από μία σημαντική ποιοτική αναβάθμισή του ελέγχου, γεγονός που αποδεικνύεται ποικιλοτρόπως. Πρώτον, ο αρχικός κατασταλτικός έλεγχος, υπό την έννοια της αυτεπάγγελτης επέμβασης μετά την δημοσίευση των προκηρύξεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. και τον ελληνικό τύπο, μετατράπηκε ήδη σε μεγάλο βαθμό σε προληπτικό έλεγχο, δηλαδή σε έλεγχο σχεδίων τευχών δημοπράτησης (ποσοστό 46% του έργου της Μονάδας σήμερα). Οι ελληνικές διακηρύξεις που βλέπουν κατά συνέπεια το φως της δημοσιότητας υπερτερούν συχνά των αντίστοιχων ευρωπαϊκών, ενώ σε τίποτα δεν θυμίζουν τα ελλιπή, λακωνικά και συχνά φωτογραφικά κείμενα του παρελθόντος. Δεύτερον, η βελτίωση της αποδοχής της Μονάδας εκ μέρους των αναθετουσών αρχών εκδηλώνεται διαμέσου της αύξησης του αριθμού των ερωτημάτων. Πάνω από 700 γνωμοδοτήσεις επί σύνθετων ερμηνευτικών ζητημάτων που άπτονται της εφαρμογής των κοινοτικών κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων έχουν συμβάλλει ουσιωδώς στην κατανόηση και τήρηση των κανόνων αυτών από τις ελληνικές αναθέτουσες αρχές, ενώ πρέπει να τονιστεί ότι απαντήσεις σε ήσσονος σημασίας θέματα και διευκρινίσεις επί εγγράφων παρατηρήσεων δίνονται ήδη και προφορικά μέσω της υπηρεσίας άμεσης τηλεφωνικής υποστήριξης (help-desk), η οποία εξυπηρετεί άνω των 500 κλήσεων παροχής βοήθειας ετησίως.

Τα αποτελέσματα του έργου της Μονάδας, ιδίως όσον αφορά την διασφάλιση της διαφάνειας κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, είναι εντυπωσιακά και καταγράφονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεδομένου ότι από τα στοιχεία της EUROSTAT (βλ. σχετικό χάρτη) διαπιστώνεται ότι η Ελλάδα κατατάσσεται στις πρώτες θέσεις μεταξύ των ΕΕ 27 όσον αφορά το ποσοστό επί του ΑΕΠ που αφορά προκηρύξεις δημοσίων συμβάσεων που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1η ανάμεσα στα ΕΕ 15).ΧΑΡΤΗΣ: Ποσοστό επί του ΑΕΠ που αφορά προκηρύξεις δημοσίων συμβάσεων που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πηγή: EUROSTAT)

Αρχή

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.