Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

22/02/2022

Εξαίρεση της ακίνητης περιουσίας του e-ΕΦΚΑ από τον ν.4412

Η διοίκηση και διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του e-ΕΦΚΑ εξαιρείται του πεδίου εφαρμογής του πδ 715/1979 και του ν.4412/2016, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου, και κάθε άλλης διάταξης που διέπει τη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση, απόκτηση και διάθεση ακίνητης περιουσίας νπδδ, νπιδ, δημοσίων επιχειρήσεων και φορέων, τα οποία ανήκουν στον δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (α 12 παρ 7 ν.4892/2022, ΦΕΚ Α 28).

Διαδικασίες ανάθεσης που έχουν εκκινήσει κατά την έναρξη ισχύος του ν.4892/2022 στο πλαίσιο του α 41 ν.4412 για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών που υπάγονται υποχρεωτικά σε κεντρικές δραστηριότητες αγορών από ΕΚΑΑ, δύνανται να ματαιώνονται ως προς το τμήμα που αφορά στον e-ΕΦΚΑ μετά από αίτημα αυτού, εφόσον δεν έχει συναφθεί συμφωνία - πλαίσιο πριν από την υποβολή του αιτήματος (α 40 παρ 2 ν.4892/2022).
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.