Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

18/02/2022

Ιδιώτες στην επίβλεψη έργων και μελετών

Δημοσιεύτηκαν οι ΥΑ για την παρακολούθηση και επίβλεψη δημοσίων έργων κάτω των ορίων από ιδιώτες Ελεγκτές Μηχανικούς (ΥΑ 34817/2022, ΦΕΚ Β 556 για την εφαρμογή του α 136Α ν.4412 και ΥΑ 34887/2022, ΦΕΚ Β 557 για την εφαρμογή του α 183Α ν.4412). Ρυθμίζονται, πλέον, λεπτομερώς: α) τα προσόντα των ιδιωτών Ελεγκτών Μηχανικών, β) το περιεχόμενο της απόφασης της αναθέτουσας αρχής για την ανάθεση της επίβλεψης σε Ελεγκτή Μηχανικό, γ) ο τρόπος επιλογής του, δ) η υπογραφή της σύμβασης και το ελάχιστο περιεχόμενό της, ε) οι εγγυήσεις αμεροληψίας του Ελεγκτή Μηχανικού και τα μέτρα για την αποτροπή σύγκρουσης συμφερόντων με τον ανάδοχο, στ) τα καθήκοντά του, ζ) η ευθύνη του έναντι του Κυρίου του έργου, η ) οι εξουσίες εποπτείας του Κυρίου του έργου, θ) η αντικατάστασή του, ι) η ευθύνη του έναντι του αναδόχου, ια) η ευθύνη του αναδόχου έναντι του Κυρίου του έργου και ιβ) η αμοιβή του Ελεγκτή Μηχανικού.
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.