Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

24/01/2022

Απευθείας ανάθεση λόγω covid_προμήθειες ΓΓ Πολιτικής Προστασίας

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δύναται, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, καθώς και των διατάξεων περί αρμοδιότητας και σκοπού του ΙΦΕΤ ΑΕ, να αναθέτει συμβάσεις προμήθειας αυτοδιαγνωστικών τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (self-test) του ιού SARS-COVID-19 και κάθε είδους παρεπόμενων υπηρεσιών σχετικών, ενδεικτικά, με την ασφαλή διάθεση, αποθήκευση, φύλαξη και μεταφορά αυτών από τρίτες εταιρίες. Η διαδικασία επιλογής του αναδόχου και η σύναψη των συμβάσεων του πρώτου εδαφίου γίνονται με διαπραγμάτευση της αναθέτουσας με 3 τουλάχιστον δυνητικούς αναδόχους, με κάθε πρόσφορο μέσο και χωρίς την τήρηση διατυπώσεων δημοσιότητας, σύμφωνα με τη διαδικασία του α 32 παρ 2γ ν.4412/2016 και με αποκλειστικό κριτήριο την πλέον συμφέρουσα βάσει τιμής προσφορά. Οι ως άνω συμβάσεις υπάγονται στην εξαιρετική περίπτωση ελέγχου ενώπιον του ΕΣ (α 325 παρ 3 ν.4700/2020), δηλαδή υποβάλλονται στην ελεγκτική αρχή εντός 4 μηνών μετά τη σύναψή τους (α 72 ν.4886/2022).
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.