Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

01/01/2022

Έκθεση ΕΑΑΔΗΣΥ_ 2018-2020

Η ΕΑΑΔΗΣΥ συνέταξε την έκθεση παρακολούθησης δημοσίων συμβάσεων περιόδου 2018 – 2020 κατ’ εφαρμογή του α 340 ν.4412/2016 και σε συνέχεια της έκδοσης της ΚΥΑ 70362/24.06.2021 των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών (ΦΕΚ Β 2802/30.06.2021 και 3488/30.07.2021).

Ενδιαφέρον σημείο αυτής αποτελεί η καταγραφή των πιο συχνών λαθών των αναθετουσών αρχών: μη ορθή επιλογή διαγωνιστικής διαδικασίας, κατατμήσεις, ελλιπής δημοσιότητα, φωτογραφικές τεχνικές προδιαγραφές, διαμόρφωση κριτηρίων επιλογής με τρόπο ώστε να μην εξασφαλίζονται οι αρχές της αναλογικότητας και της μη διάκρισης (με ποσοστό συχνότητας σε αποφάσεις της ΑΕΠΠ)

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι ποσοτικοί δείκτες που αφορούν την άσκηση προδικαστικών προσφυγών κατά την τριετία 2018-2020, όπου παρατηρήθηκε α) μία σταδιακή αύξηση κατ’ έτος του πλήθους των κατατεθειμένων προδικαστικών προσφυγών (κατά 14% το 2019 και 26% το 2020), β) μια μεγαλύτερη ποσόστωση των προσφυγών που στρέφονται κατά πρακτικών και αποφάσεων των διαγωνισμών (>80%) από εκείνων που στρέφονται κατά των όρων διακήρυξης (<20%), γ) η κατά το ήμισυ αποδοχή των αιτημάτων προδικαστικής προσφυγής (45-52%) και δ) η σε πολύ μικρό βαθμό αποδοχή των σχετικών ενδίκων βοηθημάτων κατά των αποφάσεων της ΑΕΠΠ (2-3%), πράγμα που επιβεβαιώνει την ποιοτική λειτουργία και αποτελεσματικότητα του συστήματος προδικαστικών προσφυγών.

https://www.eaadhsy.gr/images/docs/MONITORING_REPORT_GR_2018_2020.pdf
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.