Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

23/12/2021

Νομιμοποίηση πράξεων οργάνων Υπουργείου Τουρισμού

Οι ενέργειες στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης και η ανάληψη συμβατικών δεσμεύσεων από όργανα του Υπουργείου Τουρισμού, ορισμένων ως δικαιούχων χρηματοδότησης από το συγχρηματοδοτούμενο ή το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ, ανεξαρτήτως του ορισμού τους ως αποφαινόμενων οργάνων, από 01.08.2019 μέχρι 08.02.2021, καθίστανται κανονικές και νόμιμες, εφόσον οι προβλεπόμενες στην κείμενη νομοθεσία πράξεις και τα στοιχεία δημοσίων συμβάσεων έχουν καταχωρισθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και έχουν τηρηθεί οι διαγωνιστικές διαδικασίες του ν.4412 (α 40 ν.4875/2021).
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.