Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

16/12/2021

Προϋποθέσεις διαγραφής προστίμων των δήμων

Κατά των αποφάσεων επιβολής προστίμων που έχουν επιβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του ν.4873/2021 από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές σε δήμους, σύμφωνα με το α 17 παρ 2 πδ 71/ 2020, επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης εντός 60 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, με κοινοποίηση στην κατά τόπον αρμόδια λιμενική αρχή. Τα πρόστιμα διαγράφονται α) εφόσον είχαν εκκινήσει οι διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων για την υλοποίηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το α 7, β) υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν όσα ορίζονται στα α 61 και 120 ν.4412, αλλά γ) οι συμβάσεις δεν συνήφθησαν άνευ υπαιτιότητας των δήμων (α 43 ν.4873/2021).
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.