Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

16/12/2021

Έλεγχος νομιμότητας Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ

Οι αποφάσεις των δήμων, των περιφερειών, και των νομικών τους προσώπων (νπδδ, κοινωφελείς επιχειρήσεις, ΔΕΥΑ, μονομετοχικές ανώνυμες εταιρίες ΟΤΑ) αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας στην ΑΥΕ ΟΤΑ, εφόσον αφορούν μεταξύ άλλων:

α) την ανάθεση συμβάσεων μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, προμήθειας αγαθών και παροχής γενικών υπηρεσιών η εκτιμώμενη αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό των 30.000€ χωρίς ΦΠΑ και μέχρι το ποσό των 300.000€ χωρίς ΦΠΑ,

β) την ανάθεση συμβάσεων έργων και υπηρεσιών, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των α 107 έως 110 ν.4412, η εκτιμώμενη αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό των 60.000€ χωρίς ΦΠΑ και μέχρι το ποσό των 300.000€ χωρίς ΦΠΑ,

γ) την ανάθεση συμβάσεων, ανεξαρτήτως είδους αυτών, που συγχρηματοδοτούνται από ενωσιακούς πόρους, η εκτιμώμενη αξία των οποίων δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000.000€ χωρίς ΦΠΑ και

δ) τη σύναψη πάσης φύσεως προγραμματικών συμβάσεων η προϋπολογιζόμενη δαπάνη, των οποίων δεν υπερβαίνει το ποσό των 300.000€ χωρίς ΦΠΑ (α 225 παρ 1 ν.3852/2010, α 45 ν.4873/2021).

ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.