Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

10/12/2021

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ

Συστήνεται νπιδ με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Ελληνική Εταιρία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΛΕΔΑΜ) και τον διακριτικό τίτλο ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ.

Με απόφαση του ΔΣ που λαμβάνεται ύστερα από γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ εγκρίνεται, κατά παρέκκλιση του ν.4412 και υπό την επιφύλαξη της ενωσιακής νομοθεσίας, Κανονισμός Προμηθειών με τον οποίο καθορίζονται οι όροι, οι διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των μελετών, υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων και εργασιών, προμηθειών κινητών πραγμάτων, εξοπλισμού και συναφών εργασιών, αγορών ακινήτων, μισθώσεων, καθώς και η διαδικασία για την εξέταση των οικείων ενστάσεων (α 22 Καταστατικού). Ο εγκεκριμένος Κανονισμός Προμηθειών της εταιρίας δημοσιεύεται στο τεύχος ΠΡΑΔΙΤ της ΕτΚ και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας. Για συμβάσεις άνω των ορίων εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4412 (α 15 ν.4872/2021).
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.