Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

04/12/2021

Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας

Η ΕΚΑΠΥ αποτελεί Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (ΕΚΑΑ) και είναι αρμόδια για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη σύναψη συμβάσεων προμήθειας προϊόντων και υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών όλων των φορέων στον τομέα της υγείας ( ΥΠΕ, νοσοκομεία ΕΣΥ και αποκεντρωμένες μονάδες τους, διασυνδεδεμένα νοσοκομεία, Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και ΝΠΔΔ που ασκούν δραστηριότητες στον τομέα της υγείας, στρατιωτικά νοσοκομεία και άλλες μονάδες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας, εποπτεύονται και ελέγχονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ΝΙΜΤΣ, νοσοκομεία και άλλες μονάδες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας και εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είτε αυτές εντάσσονται στην οργανωτική δομή των ΥΠΕ είτε είναι αυτόνομες, ΝΠΙΔ, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας και εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας σε σχέση με την προμήθεια ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών, καθώς και τις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις που καλείται να υλοποιήσει το Υπουργείο Υγείας).

Ειδικότερα, η ΕΚΑΠΥ είναι αρμόδια για: α) την επιλογή των διαδικασιών διενέργειας διαγωνισμών, κατόπιν εκτίμησης παραγόντων, όπως οι ειδικές συνθήκες αγοράς και ο αριθμός των προμηθευτών που δύνανται να συμμετάσχουν σε διαδικασία συγκεντρωτικών αγορών, β) τη σύνταξη των όρων των διακηρύξεων, γ) την προκήρυξη και τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, δ) την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ή τη ματαίωση αυτού, ε) τη σύναψη των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών και στ) την παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων και την αξιολόγηση της ποιότητας των προϊόντων αυτών (α 9 ν. 4865/2021).

Η ΕΚΑΠΥ δύναται επίσης να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις και μνημόνια συνεργασίας με δημόσιους φορείς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς (α 12 ν.4412, α 20 ν.4865/2021).
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.