Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

04/09/2021

Διατήρηση επιτροπής ενστάσεων

Μετατίθεται ο χρόνος έναρξης ισχύος ορισμένων διατάξεων του ν.4412 για την 01.03.2022 (από 01.09.21 που ίσχυε μέχρι σήμερα, με την τροποποίηση που είχε επιφέρει ο ν.4782/2021). Πρόκειται για τα άρθρα : α) 127 ν.4412 περί έννομης προστασίας στις απευθείας αναθέσεις, β) 221 παρ 11α ν.4412 περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών στις προμήθειες/υπηρεσίες, και γ) 345 ν.4412 περί άσκησης προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ (α 57 ν.4825/2021). Κατά συνέπεια, διατηρείται μέχρι 01.03.21 η υποβολή ενστάσεων στο πλαίσιο της επιτροπής ενστάσεων της αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις που ανατίθενται απευθείας σύμφωνα με τα α 118 και 328 ν.4412.
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.