Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

31/07/2021

Νέες ρυθμίσεις στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας

Συνεχίζονται οι έκτακτες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19 (ν.4812/2021, ΦΕΚ Α 110): παρατείνονται για χρονικό διάστημα 6 μηνών οι συμβάσεις προμηθειών του Ε.ΚΕ.Α. (α 16) και τίθενται τα κριτήρια, βάσει των οποίων η Τριμελής Επιτροπή Διαχείρισης Προμηθειών του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 προγραμματίζει τις παραγγελίες για την πραγματοποίηση των προμηθειών του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 μέχρι και τις 30.6.2022(α 66). Οι ΔΥΠΕ μπορούν να προσφύγουν σε απευθείας αναθέσεις για τους κατ’ οίκον εμβολιασμούς και για τις υπηρεσίες μετακίνησης, εκμίσθωσης επιβατηγών οχημάτων και για κάθε άλλο συναφές με την μετακίνηση ζήτημα, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων (α 85 ν.4821/2021, ΦΕΚ Α 134).

Εφόσον συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, η οποία επιβάλλει την άμεση λήψη και εφαρμογή μέτρων για θέματα εθνικής ασφάλειας, προστασίας της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, της υγείας και της ζωής των πολιτών, της περιουσίας τους και της προστασίας του φυσικού πλούτου της Χώρας, και μόνο στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο για την αντιμετώπιση της ανάγκης αυτής, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δύναται να συνάπτει νέες συμβάσεις ή/και να τροποποιεί ισχύουσες συμβάσεις έργων, εργασιών, υπηρεσιών και προμηθειών, κατά την απόλυτη κρίση της και προς άμεση αντιμετώπιση της ανάγκης αυτής, κατά παρέκκλιση κάθε πρόβλεψης του ν.4412 και κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας δημοσίων συμβάσεων (α 97 ν.4821/2021).

Τέλος, παρατείνεται έως 31.10.2021 η ισχύς των ρυθμίσεων περί αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τα ζητήματα έκτακτης προμήθειας μέσων ατομικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας (α 226 ν.4823/2021, ΦΕΚ Α 136).
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.