Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

29/07/2021

Πολυετείς υποχρεώσεις

Όταν η δημοσιονομική επιβάρυνση από τη διενέργεια δαπάνης αναφορικά με προμήθεια, παροχή υπηρεσίας, μίσθωση ή εκτέλεση έργου από όλους τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης δεν αφορά το τρέχον, αλλά μόνο τα επόμενα οικονομικά έτη, δεν εκδίδεται απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για το τρέχον έτος (α 67 παρ 8 ν.4270/2014, όπως αντικαταστάθηκε από το α 66 ν.4811/2021). Στις περιπτώσεις αυτές, μετά την έκδοση της πολυετούς έγκρισης και πριν τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας εκδίδεται βεβαίωση του ΠΟΥ κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη, επί ποινή ακυρότητας των σχετικών διοικητικών πράξεων (Εγκύκλιος 94772/29.7.2021 Υπ. Οικονομικών, ΑΔΑ: ΨΕΔ9Η-5ΛΠ).
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.