Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

26/06/2021

Συμβάσεις Υπουργείου Εξωτερικών

Νέες ρυθμίσεις για τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών (α 63 ν.4811/2021, ΦΕΚ Α 108/26.06.2021 με το οποίο τροποποιούνται οι διατάξεις των α 443 και 447 ν.4782/2021). Δημόσιες συμβάσεις και διαγωνισμοί μελετών που αφορούν Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας διενεργούνται, μετά από έγκριση του Υπουργού Εξωτερικών, είτε με τη διαδικασία του α 117Α ν.4412/16, εάν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις ήσσονος αξίας, είτε με τη διαδικασία του α 118 ν.4412, εάν η αξία τους υπερβαίνει το όριο των 2.500€. Σε περίπτωση που η αξία της σύμβασης υπερβαίνει το ποσό των 30.000€, ζητούνται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή τρεις (3) τουλάχιστον προσφορές ή, αν τούτο είναι ανέφικτο, συντάσσεται ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση του επικεφαλής της διπλωματικής ή προξενικής Αρχής.
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.