Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

28/02/2021

Συμβάσεις Υπουργείου Εξωτερικών

Δημόσιες συμβάσεις και διαγωνισμοί μελετών που αφορούν στις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και αυτών που γίνονται στην Ελλάδα για λογαριασμό των Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας, διενεργούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων, μετά από απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και υπόκεινται στις νόμιμες υπέρ του Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις.

Δημόσιες συμβάσεις και διαγωνισμοί μελετών που αφορούν στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας που εδρεύουν σε κράτη μέλη της ΕΕ διενεργούνται από τις διπλωματικές και τις προξενικές Αρχές μετά από έγκριση του Υπουργού Εξωτερικών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων. Οι εκτελούμενες αυτές δημόσιες συμβάσεις και διαγωνισμοί μελετών απαλλάσσονται από κάθε κράτηση υπέρ του Δημοσίου και τρίτων.

Δημόσιες συμβάσεις και διαγωνισμοί μελετών που αφορούν στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας που δεν εδρεύουν σε κράτη μέλη της ΕΕ διενεργούνται από τις διπλωματικές και προξενικές Αρχές, μετά από έγκριση του Υπουργού Εξωτερικών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων, ως εξής: α) με απευθείας ανάθεση, β) με συνοπτικό διαγωνισμό σε έγχαρτη μορφή, κατόπιν πρόσκλησης και λήψης τριών τουλάχιστον προσφορών ή, αν τούτο είναι ανέφικτο, κατόπιν εισήγησης των διπλωματικών και προξενικών Αρχών, η οποία φέρει ειδική προς τούτο αιτιολογία και γ) με ανοικτή διαδικασία, μετά από απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Οι εκτελούμενες αυτές δημόσιες συμβάσεις και διαγωνισμοί μελετών απαλλάσσονται από κάθε κράτηση υπέρ του Δημοσίου και τρίτων.

Δημόσιες συμβάσεις και διαγωνισμοί μελετών που αφορούν στην ασφάλεια της Χώρας, οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των δημοσίων συμβάσεων, διενεργούνται μετά από απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών (α 443 ν.4781/2020).

ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.