Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

30/07/2020

Διατυπώσεις δημοσιότητας

Κάθε ουσιώδης τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας οφείλει να λάβει το σύνολο των απαραίτητων δημοσιεύσεων, ώστε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια και απρόσκοπτη πρόσβαση του συνόλου των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων στο διαγωνισμό. Παράλειψη ή η πλημμελής τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας συνιστά παράβαση ουσιώδους τύπου. Στις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναθέτουσα αρχή οφείλει πρώτα να αποστείλει προς την ΕΕΕΕ το τυποποιημένο έντυπο διορθωτικής διακήρυξης και στη συνέχεια να προβεί στις απαραίτητες δημοσιεύσεις σε εθνικό επίπεδο. Για τους διαγωνισμούς μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάθε ουσιώδης τροποποίηση της διακήρυξης γνωστοποιείται μέσω της σελίδας του διαγωνισμό στο ΕΣΗΔΗΣ και όχι μέσω της καρτέλας με τίτλο Επικοινωνία, καθώς έτσι ενημερώνονται μόνο οι φορείς που έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον. Κάθε ουσιώδης τροποποίηση των όρων του διαγωνισμού καθιστά απαραίτητη την παράταση των αρχικά προβλεφθεισών προθεσμιών ή την έναρξη νέας διαδικασίας (4121/30.07.20 διευκρινιστικό έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ).
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.