Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
SIMAP

Greek      English

30/05/2020

Τροποποίηση α 180 Ν.4412/2016

Κυρώθηκε με τον ν.4690/2020 (ΦΕΚ Α 104) η από 13.04.2020 και από 01.05.2020 ΠΝΠ.
Επιπροσθέτως, με το α 66 ν.4690/2020 τροποποιήθηκε το α 180 παρ 3 ν.4412, και πλέον οι αναγκαίες προσαρμογές ή διαφοροποιήσεις των διαδικασιών για έργα που εκτελούνται από άλλους φορείς, εκτός από την Γενική Γραμματεία Υποδομών, μπορεί να γίνει με διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Ο ειδικότερος δε προσδιορισμός των οργάνων και συμβουλίων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν για τα έργα των ανωτέρω φορέων μπορεί να γίνει με κοινή απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό. Τέλος, καταργήθηκε η πρόβλεψη περί δυνατότητας μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών επί των αιτήσεων θεραπείας, εγκρίσεως διεξαγωγής διεθνών διαγωνισμών και εγκρίσεως παρεκκλίσεων για τη μελέτη και κατασκευή έργων.
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.