Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
SIMAP

Greek      English

15/04/2020

ΚΟ 24/2020 ΕΑΑΔΗΣΥ

Εκδόθηκε από την ΕΕΑΔΗΣΥ η με αριθμό 24 Κατευθυντήρια Οδηγία, με την οποία παρέχονται κατευθύνσεις όσον αφορά τις συμβάσεις που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Για τις άνω των ορίων συμβάσεις η οδηγία δίνει έμφαση στην Ανακοίνωση της ΕΕ (2020/C 108 I/01), ενώ για τις κάτω των ορίων συμβάσεις προβαίνει σε διάκριση της δυνατότητας προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης από την απευθείας ανάθεση και τις λοιπές διαδικασίες τονίζοντας, παράλληλα ότι όλες οι ρυθμίσεις των ΠΝΠ αφορούν τις διαδικασίες κάτω των ορίων και τις εθνικές ρυθμίσεις. Περαιτέρω, διευκρινίζει ότι λόγω των παρόντων άμεσων και απρόβλεπτων αναγκών δεν δύναται να τεθεί ζήτημα παράνομης κατάτμησης, με σκοπό την αποφυγή εφαρμογής του α 6 παρ 3 ν.4412/2016, καθώς δεν είναι δυνατός ο έγκαιρος και ορθός προγραμματισμός και η ομαδοποίηση ειδών και υπηρεισών, προκειμένου να τηρηθούν οι κανόνες υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.