Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
SIMAP

Greek      English

13/12/2019

Σύσταση της ΕΑΑΔΗΣΥ για αποφυγή χρήσης γεωγραφικών περιορισμών

Με το με αριθμό 6601/13.12.2019 έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ συστήνει στις αναθέτουσες αρχές να αποφεύγουν να θέτουν στις συμβάσεις προμήθειας υγρών καυσίμων/λιπαντικών γεωγραφικούς περιορισμούς ως όρους συμμετοχής ή ως κριτήρια ανάθεσης. Διευκρινίζεται ότι η δυνατότητα υποβολής αρνητικού ποσοστού έκπτωσης μέχρι το όριο του 5% (α 63 ν.4257/2014) εφαρμόζεται σε όλους τους διαγωνισμούς των φορέων του δημοσίου, νπδδ και ΟΤΑ. Προτείνεται, τέλος, να μην επιβάλλεται από την αναθέτουσα αρχή ο ορισμός του ποσοστού έκπτωσης ως ακέραια τιμή μονάδας, αλλά να επαφίεται η διαμόρφωσή της στην κρίση του οικονομικού φορέα, για λόγους ανάπτυξης υγιούς ανταγωνισμού και τήρησης των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της αναλογικότητας, καθώς οδηγεί συχνά μέχρι και σε αποκλεισμό οικονομικών φορέων που καταθέτουν προσφορά με δεκαδικά ψηφία, χωρίς δυνατότητα διευκρινίσεων καθώς μία ανάλογη διευκρίνιση θα αποτελούσε ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς (https://diavgeia.gov.gr).
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.