Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
SIMAP

Greek      English

31/08/2019

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) και δημόσιες συμβάσεις

Με τις διατάξεις του Μέρους ΙΗ ν.4635/2019 (α 118-141) θεσπίστηκαν κανόνες αναφορικά με την κατάρτιση, συντονισμό, διαχείριση, χρηματοδότηση, έλεγχο και εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διάταξη του α 134 παρ 4 που ορίζει ότι τα α 119 παρ 1 - 7, 200 παρ 8 και 329 ν.4412 εφαρμόζονται και για τις ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΑ. Το α 134 παρ 6 ορίζει ότι μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης των προγραμμάτων, καθώς και των αποφάσεων του α 120 παρ 4 και 329 παρ 4 ν.4412, εφαρμόζεται αναλογικά η ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 (Β 677), χωρίς διάκριση υποπρογραμμάτων και χωρίς περιορισμό στον προϋπολογισμό κάθε κατηγορίας επιλέξιμων ενεργειών, όπως αυτές αναφέρονται στο παράρτημα αυτής.

Με τη διάταξη του α 137 ορίστηκε ότι οι δαπάνες αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών που προκαλούνται κατά την εκτέλεση έργων του ΕΠΑ που διέπονται από τις διατάξεις του ν.3669/2008 και του ν.4412 χρηματοδοτούνται από τον κύριο του έργου και αφορούν: α) την αρχαιολογική παρακολούθηση των εργασιών από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, β) τη διενέργεια σωστικών ανασκαφών (κατά την έννοια του α 37 ν.3028/2002, γ) τη λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας των μνημείων έναντι κινδύνων κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ή και κατά τη φάση λειτουργίας του. Αν ο προϋπολογισμός των δαπανών αυτών υπερβαίνει ποσοστό 5% του συνολικού προϋπολογισμού, ο προϋπολογισμός εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη των αρμόδιων κατά περίπτωση Κεντρικών Συμβουλίων του ίδιου Υπουργείου.

Με τη διάταξη του α 139, το οποίο περιλαμβάνει μεταβατικές ρυθμίσεις, ορίστηκε ότι η έναρξη της πρώτης προγραμματικής περιόδου του ΕΠΑ θα λάβει χώρα την 01.01.2021 και μέχρι τότε τα θέματα σχετικά με τον συντονισμό των φορέων και των ενεργειών για την προετοιμασία του ΕΠΑ και τον προσδιορισμό των προγραμματικών στόχων της μεταβατικής περιόδου θα ρυθμίζονται με σχετική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Κατά την εφαρμογή του ΕΠΑ, η Δι.Δι.Ε.Π. και οι λοιποί οριζόμενοι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιούν τους καταλόγους προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του ν.4314/2014 για την εκτέλεση των αντίστοιχων ενεργειών.

Τέλος, με τη διάταξη του α 140 εντάχθηκαν ρητά στο πεδίο εφαρμογής των α 119 ν.4412 (παρ 1 και 6), 200 (παρ 8) και 329 (παρ 1 και 6) ν.4412 τα τομεακά, περιφερειακά και ειδικά προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης.
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.