Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
Newsletter
SIMAP

Greek      English

09/08/2019

Σύσταση νέας Διεύθυνσης διαχείρισης, ανάπτυξης και υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ

Με το ά. 41 ν.4623/2019 (έναρξης ισχύος από 09.08.2019) προβλέφθηκε η σύσταση νέας Διεύθυνσης διαχείρισης, ανάπτυξης και υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ με στόχο την υποστήριξη λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ, την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών και μεθόδων σύναψης δημόσιων συμβάσεων, την επεξεργασία δεδομένων για την παροχή πληροφόρησης, εξαγωγή γνώσης καθώς και την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών στην Ελλάδα, την παροχή συνεχούς, πλήρους και συστηματικής εκπαίδευσης/ενημέρωσης των φορέων του δημοσίου και των οικονομικών φορέων σχετικά με τη λειτουργία και χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και την περιοδική διαβίβαση στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις συμβάσεις που συνάπτονται στη χώρα μας.
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.