Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
Newsletter
SIMAP

Greek      English

09/08/2019

Νέες αρμοδιότητες οικονομικών επιτροπών δήμων και περιφερειών για τις ΔΗΣΥ

Με το ά. 3 ν.4623/2019 αντικαταστάθηκε το ά. 72 ν.3852/2010 σχετικά με τις αρμοδιότητες των Οικονομικών Επιτροπών των δήμων, και πλέον, προβλέπεται ρητά στην παρ 1 περίπτωση ιδ ότι η Οικονομική Επιτροπή ασκεί, μεταξύ άλλων, καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση. Με το ά. 10 παρ 9 ν.4625/2019 τροποποιήθηκε εκ νέου η διάταξη του ά. 72 παρ 1 περ η ν.3852/2010, και, πλέον, ορίζεται ότι οι Οικονομικές Επιτροπές των δήμων είναι αυτές που αποφασίζουν αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου των συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία. Το ίδιο ισχύει αναλογικά, σύμφωνα με το άρθρο 176, και για τις Οικονομικές Επιτροπές των περιφερειών. Με τις νέες αυτές διατάξεις διαφαίνεται ότι ο νομοθέτης επέλεξε να απονείμει στην Οικονομική Επιτροπή την αρμοδιότητα λήψης όλων των αποφάσεων που αφορούν στο στάδιο ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων, ήτοι μέχρι και την κατακύρωση ενός διαγωνισμού. Αντίθετα, ως προς το στάδιο εκτέλεσης αυτών εγείρονται ευλόγως προβληματισμοί που δεν διασφαλίζουν την απαιτούμενη ασφάλεια δικαίου, δεδομένου ότι ρητά απονέμεται σε αυτήν αρμοδιότητα μόνο για την τροποποίηση των συμβάσεων, όχι όμως και για τα λοιπά ζητήματα που ανακύπτουν στο στάδιο αυτό.
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.