Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
Newsletter
SIMAP

Greek      English

03/05/2019

Δημοσίευση ν.4609/2019 με πλείστες τροποποιήσεις στον ν.4412/2016

Με το ά. 56 ν.4609/2019 επέρχονται οι κάτωθι κυριότερες αλλαγές στο ν. 4412/2016:

Η υπεύθυνη δήλωση που προσκομίζουν αλλοδαποί οικονομικοί φορείς, σε περίπτωση υποβολής δικαιολογητικών που δεν φέρουν την προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του ά. 92 παρ. 7 ν.4412/2016, μπορεί να φέρει υπογραφή έως και 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής.

Η υπεύθυνη δήλωση που προσκομίζεται για τη βεβαίωση της ακρίβειας ιδιωτικών εγγράφων της παρ. 8 του ά. 92 ν.4412 φέρει πλέον υπογραφή με ημερομηνία μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

Η υπεύθυνη δήλωση που προσκομίζεται σε συμβάσεις προμηθειών για τη βεβαίωση της ακρίβειας των στοιχείων κατασκευής του προϊόντος της παρ. 5β του ά. 94, φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης.

Στην παρ. 6 του ά. 205Α οι λέξεις «του έργου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «της σύμβασης», δεδομένου ότι η ρύθμιση δεν αφορά μόνο σε συμβάσεις έργων αλλά και σε συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών.

Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η αυθημερόν ολοκλήρωση του σταδίου της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής της παρ. 1β του ά. 221Α, τότε οι προσφορές ελέγχονται κατά σειρά υποβολής ή μειοδοσίας.

Σε συνοπτικούς διαγωνισμούς του ά. 327 είναι δυνατόν να προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης η υποχρεωτική συνυποβολή των εγγράφων και σε ηλεκτρονική μορφή, με τη χρήση οπτικού δίσκου. Σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ των έντυπων και ηλεκτρονικών στοιχείων κατισχύουν αυτά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή. Οι αναθέτοντες φορείς χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα σε όλα τα στάδια της ως άνω διαγωνιστικής διαδικασίας, εφόσον αυτό προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.