Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
Newsletter
SIMAP

Greek      English

19/02/2019

Δ.Ε. 1050/2019 ΕΑΑΔΗΣΥ για τις αναπροσαρμογές του κατώτατου μισθού

Η ΕΑΑΔΗΣΥ παρέχει διευκρινίσεις ως προς τις συνέπειες της αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου σε εν εξελίξει διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας ή/και φύλαξης (ά. 68 παρ. 1 του ν. 3863/2010 και ΥΑ 4241/127/30.01.2019). Εφόσον όμως εφαρμοστέο δίκαιο σε διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων είναι εκείνο που ισχύει κατά τον χρόνο δημοσίευσης της οικείας διακήρυξης και με δεδομένο ότι οι διατάξεις της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης δεν περιλαμβάνουν ρητή διάταξη περί αναδρομικής εφαρμογής, οι εν εξελίξει διαδικασίες ανάθεσης ολοκληρώνονται υπό το καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο δημοσίευσης της σχετικής διακήρυξης. Ειδικά, στην περίπτωση, κατά την οποία, δεν έχει ακόμη εκπνεύσει η προθεσμία υποβολής προσφορών, κρίνεται σκόπιμο η αναθέτουσα αρχή να προβαίνει σε τροποποίηση των όρων της οικείας διακήρυξης, εφόσον αυτό απαιτείται για τον επαναπροσδιορισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, τηρώντας τις αναγκαίες απαιτήσεις δημοσιότητας και παρατείνοντας την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή θέτοντας εκ νέου προθεσμία για την υποβολή τους. Σε κάθε περίπτωση, κατά την εκτέλεση των ως άνω συμβάσεων, οι αποδοχές των εργαζόμενων υπολογίζονται και καταβάλλονται βάσει του νέου πλαισίου (έγγραφο 1050/2019).
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.