Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
Newsletter
SIMAP

Greek      English

18/12/2018

Χρηματικά Εντάλματα

Με το ά. 98 του ν. 4583/2018 επέρχονται τροποποιήσεις στο ν. 4446/2016. Ειδικότερα, με την παρ. 1, τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 77 και πλέον τα χρηματικά εντάλματα εκδίδονται με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω του ΟΠΣ, σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο) και όχι τρία ως προβλεπόταν, τα οποία παραμένουν στην εκκαθαρίζουσα υπηρεσία και στα οποία επισυνάπτονται όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά εκκαθάρισης και εξόφλησης. Ορίζεται πια ρητά ότι σε περίπτωση διενέργειας ελέγχων για τους οποίους απαιτείται η αποστολή πρωτότυπων δικαιολογητικών, παραμένει σε κάθε περίπτωση στην εκκαθαρίζουσα υπηρεσία το αντίγραφο συνοδευόμενο από πλήρη φάκελο αντιγράφων των δικαιολογητικών.

Με την παρ. 2 τροποποιείται το ά. 78 και πλέον απαιτείται όλα τα χρηματικά εντάλματα που δεν εξοφλούνται μέσω της ΕΑΠ, αποστέλλονται κάθε 3 μήνες στην Υπηρεσία Επιτρόπου, μετά την πληρωμή της δαπάνης, με σκοπό τον κατασταλτικό τους έλεγχο (κατάσταση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στην οποία αναγράφονται όλα τα εξοφληθέντα ΧΕ του προηγούμενου τριμήνου, ο αριθμός, το ποσό και το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου του ΧΕ, ο σχετικός ΚΑΕ/λογαριασμός και η περιγραφή του, και ο δευτερεύων διατάκτης, με μια επιπλέον στήλη για τυχόν παρατηρήσεις, προκειμένου για τα Επιτροπικά Εντάλματα (ΕΕ) – κατάσταση στην οποία αναγράφονται όλα τα εξοφληθέντα ΧΕΠ του προηγούμενου τριμήνου, ο αριθμός, το ποσό και το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου του ΧΕΠ, ο σχετικός ΚΑΕ/λογαριασμός και περιγραφή του, καθώς και η ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού, με μια επιπλέον στήλη για τυχόν παρατηρήσεις).

Ειδικά κατά την εκτέλεση του ΠΔΕ, μετά τη λήξη των προθεσμιών έκδοσης των σχετικών συμψηφιστικών ΧΕ, απαιτείται, στο εξής, η αποστολή στην αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου, κατάστασης τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, στην οποία αναγράφονται όλα τα εξοφληθέντα Χρηματικά Εντάλματα (συμψηφιστικά ή προπληρωμής), η Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ), το ενάριθμο έργο και υποέργο, το ποσό ή τα ποσά των πληρωμών, ο σχετικός ΚΑΕ/λογαριασμός και περιγραφή του και η αιτιολογία έκδοσης με μία επιπλέον στήλη για τυχόν παρατηρήσεις. Προβλέπεται πλέον ρητά ότι αποστέλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο για κατασταλτικό έλεγχο τόσο τα πρωτότυπα ΧΕ, τα ΕΕ και τα συνημμένα σε αυτά δικαιολογητικά, όσο και τα πρωτότυπα ΧΕΠ και τα πρωτότυπα δικαιολογητικά στο σύνολό τους.

Με την παρ. 3 αντικαθίστανται οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 81 και τα Επιτροπικά Εντάλματα συντάσσονται πλέον σε 3 και όχι 4 αντίτυπα ειδικού εντύπου, ομοιόμορφου για όλα τα Υπουργεία, μονογράφονται και υπογράφονται δε από τα υπηρεσιακά όργανα της παραγράφου 8 του ά. 77. Το πρώτο αντίτυπο, που θεωρείται ως πρωτότυπο του ΕΕ, αποστέλλεται στον δευτερεύοντα διατάκτη, ενώ το δεύτερο και τρίτο παραμένουν στην οικονομική υπηρεσία του φορέα που τα εκδίδει, για αποστολή στον φορέα που τυχόν διενεργήσει προβλεπόμενους ελέγχους και για το αρχείο της αντίστοιχα.
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.