Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
Newsletter
SIMAP

Greek      English

18/12/2018

Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας

Με το ά. 87 του ν. 4583/2018 επέρχονται τροποποιήσεις στο ν. 4472/2017. Ειδικότερα, με την παρ. 1α, διαγράφεται το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας από τη λίστα των φορέων που εποπτεύονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ά. 23 παρ 1 περ 1.7). Με την παρ 1β, αντικαθίσταται η παρ. 2 του ά. 27 προβλέποντας, κατ’εξαίρεση, ότι οι φορείς του ά. 23 δύνανται να διενεργούν οι ίδιοι τους διαγωνισμούς προμηθειών και υπηρεσιών που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο Κεντρικοποίησης Προμηθειών, εφόσον η προϋπολογισθείσα δαπάνη δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό που ορίζουν οι υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των παρ. 3 και 4 του ά. 41 ν. 4412/2016 (για παράδειγμα 300.000€ για γενόσημα και συγκεκριμένα ιατρικά αναλώσιμα, βλ ΥΑ 2203/2017, ΦΕΚ Β 1926).

Με την παρ 1ε επέρχονται τροποποιήσεις στο ά. 34. Αφενός, οι εν εξελίξει διαγωνισμοί των Προγραμμάτων Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας ετών 2011-2013 παρατείνονται μέχρι την υπογραφή των συμβάσεων, εφόσον βρίσκονται τουλάχιστον στο στάδιο αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, ενώ για τους διαγωνισμούς των ετών 2014-2015 παραμένει σε ισχύ η ΥΑ 4525/15.11.2017 (Β 4208) που αφορά στην παράταση της διάρκειας των Προγραμμάτων Προμηθειών Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας με σκοπό την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών που εκκρεμούν (ά. 34 παρ. 2). Αφετέρου, οι δαπάνες της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας εξακολουθούν, μέχρι την ανάληψη τους από την ίδια, να βαραίνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, αλλά πλέον τις πιστώσεις του Φ. 1015 ειδικός φορέας 201 και όχι των ΚΑΕ του Φ.240 (ά. 34 παρ. 6α).
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.