Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
Newsletter
SIMAP

Greek      English

18/04/2016

Δημόσιες συμβάσεις στους τομείς κοινής ωφέλειας

Η παροχή υπηρεσιών στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον. Η εισαγωγή των κανόνων συντονισμού των διαδικασιών για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων στους τομείς αυτούς οφείλεται: α) Στις διαφορετικές συνθήκες κάτω από τις οποίες οι σχετικοί φορείς λειτουργούν στα κράτη-μέλη και β) Στην κλειστή φύση των αγορών στις οποίες δραστηριοποιούνται (μονοπώλια ή αποκλειστικά δικαιώματα που απονέμονται από τα κράτη-μέλη σχετικά την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών).

Προκειμένου οι τομείς κοινής ωφέλειας σε ένα κράτος-μέλος να εξαιρεθούν από τους κανόνες για συμβάσεις προμηθειών, το νομικό/κανονιστικό περιβάλλον πρέπει να επιτρέπει την πρόσβαση και τον ανταγωνισμό στο σχετικό τομέα και οι εταιρείες κοινής ωφέλειας να λειτουργούν σε συνθήκες ανταγωνισμού. Η πρόβλεψη της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, κατά την οποία ένα κράτος-μέλος μπορεί να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εξαίρεση ενός συγκεκριμένου τομέα από τους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις, όταν η πρόσβαση στον τομέα αυτό είναι ελεύθερη και πλήρως εκτεθειμένη στον ανταγωνισμό, διατηρείται. Οι προθεσμίες για τη διαδικασία αυτή έχουν καταστεί περισσότερο ευέλικτες και έχουν παραταθεί στις περιπτώσεις που το αίτημα για εξαίρεση δεν συνοδεύεται από μία πρόσφατη έκθεση για τη μορφή του ανταγωνισμού στο σχετικό τομέα, εκδιδόμενη από ανεξάρτητη εθνική αρχή.

Όταν τα αποκλειστικά και ειδικά δικαιώματα χορηγούνται βάσει μίας διαφανούς διαδικασίας που στηρίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια, ο εν λόγω ιδιωτικός φορέας εξαιρείται από την εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων.

Με ελάχιστες εξαιρέσεις, η ανώτατη διάρκεια μίας συμφωνίας πλαίσιο θα είναι 8 χρόνια, ενώ τα κριτήρια για την ανάθεση των εκτελεστικών συμβάσεων πρέπει να είναι αντικειμενικά και διαφανή.
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.