Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
Newsletter
SIMAP

Greek      English

21/03/2016

Απλοποίηση των κανόνων για τη βελτίωση της σχέσης ποιότητας – τιμής

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να χρησιμοποιήσουν διαδικασίες διαπραγμάτευσης, οι οποίες έχουν επεκταθεί και έχουν γίνει περισσότερο ευέλικτες. Η νέα διαγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση (πρόσκληση κατ’ ελάχιστον 3 υποψηφίων σε διάλογο) αντικαθιστά την υπάρχουσα διαδικασία διαπραγμάτευσης με προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, εφόσον συντρέχουν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) το προϊόν ή η υπηρεσία δεν μπορεί να αγοραστεί έτοιμο, β) απαιτείται σχέδιο ή καινοτόμες λύσεις, γ) συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που σχετίζονται με τη φύση, την πολυπλοκότητα ή τη νομική και οικονομική επανόρθωση, δ) έχουν κατατεθεί μόνο μη κανονικές προσφορές.

Ο ανταγωνιστικός διάλογος μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στις ίδιες περιπτώσεις με τη ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση.

Οι συμπράξεις καινοτομίας έχουν σκοπό την παροχή δυνατότητας στις αναθέτουσες αρχές να προμηθευτούν ιδιαίτερα καινοτόμες λύσεις, προσφέροντας έναν έξυπνο συνδυασμό ερευνητικών υπηρεσιών και αγοράς τελικών καινοτομιών.

Η αυστηρή δομή των ισχυόντων κανόνων δημοσίων συμβάσεων καθιστά δύσκολη την επίτευξη ευέλικτων λύσεων. Στο μέλλον, οι αναθέτουσες αρχές θα έχουν μεγαλύτερη ελευθερία στην οργάνωση διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων με έναν περισσότερο ευέλικτο και αποτελεσματικό τρόπο.

Η νέα οδηγία 2014/24 δίνει στα κράτη-μελη τη δυνατότητα να επιλέξουν ένα απλοποιημένο σύστημα δημοσίευσης για τις αποκαλούμενες μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές, δηλαδή για όλες οι αναθέτουσες αρχές σε επίπεδο κατώτερο της γενικής κυβέρνησης όπως οι δήμοι, οι περιφερειακές αρχές ή οργανισμοί δημοσίου δικαίου.

Όλοι οι συμμετέχοντες στη συνεργασία πρέπει να είναι αναθέτουσες αρχές και μόνο ένα περιορισμένο τμήμα (20%) των δραστηριοτήτων που αφορά η συνεργασία μπορεί να εκτελείται στην ανοιχτή αγορά.

Η διασυνοριακή συνεργασία μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των εξόδων και σε καλύτερα αποτελέσματα αξιοποιώντας την κοινή ευρωπαϊκή αγορά.

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να κάνουν χρήση του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (ΙΜΙ) για να επαληθεύσουν τις πληροφορίες και τα έγγραφα που τους προσκομίζουν εταιρείες από άλλες χώρες της ΕΕ.
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.