Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
Newsletter
SIMAP

Greek      English

09/03/2016

Οφέλη από την εφαρμογή των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων

Οι νέες οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις ανοίγουν το δρόμο για την ψηφιοποίηση της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Ο αντίκτυπός τους ξεπερνά την απλή θέσπιση ηλεκτρονικών εργαλείων, με την ψηφιοποίηση να απλοποιεί ολόκληρη τη διαδικασία ανάθεσης τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για τις αναθέτουσες αρχές. Η μετάβαση στην ηλεκτρονική διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι τον Οκτώβριο 2018, όταν η ηλεκτρονική υποβολή θα καταστεί υποχρεωτική για όλες τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Ορισμένα παραδείγματα σχετικών πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επέκταση της χρήσης και της διαλειτουργικότητας των ηλεκτρονικών λύσεων στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων περιλαμβάνουν:

1. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης που προορίζεται αποκλειστικά για ηλεκτρονική χρήση

2. E-Certis, ένα σύστημα πληροφόρησης που επιτρέπει τον εντοπισμό και τη σύγκριση των δικαιολογητικών συμμετοχής που απαιτούνται σε κάθε κράτος μέλος.

3. Ένα ευρύ, ολοκληρωμένο, ηλεκτρονικό και οικολογικό σύστημα διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων στην Ευρώπη

4. Η αρχή του «εφάπαξ», μία από τις κατευθυντήριες ιδέες της αναμόρφωσης. Σύμφωνα με αυτή, κάθε έγγραφο υποβάλλεται στην αναθέτουσα αρχή μόνο μία φορά για έλεγχο καταλληλότητας, επιτρέποντας την εξοικονόμηση χρόνου στις επιχειρήσεις.
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.