Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
Newsletter
SIMAP

Greek      English

07/03/2016

Συμβάσεις σχετικές με εγκαταστάσεις συνοριακών σταθμών

Με το άρθρο 69 του Ν.4370/2016 (ΦΕΚ Α 37) προστέθηκε παράγραφος 11 στο τέλος του άρθρου 9 του Ν.2647/1998, η περίπτωση γ της οποίας προβλέπει ότι για τα έργα, τις μελέτες, τις προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών, που είναι απολύτως αναγκαία για την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων των συνοριακών σταθμών, είναι δυνατή η εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 36 του Ν.4325/2015 (Α 47), μέχρι την 30.09.2016, για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης άμεσης συμμόρφωσης προς τα απαιτούμενα της εφαρμογής του κεκτημένου Σένγκεν.

Υπενθυμίζεται ότι η σχετική διάταξη του Ν.4325/2015 καθιστά δυνατή την εφαρμογή της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις σε συμβάσεις έργων, μελετών προμηθειών και υπηρεσιών σχετικών με τις διαδικασίες πρώτης υποδοχής, ασύλου, κλπ., εφόσον το επιβάλλουν λόγοι κατεπείγουσας ανάγκης που αιτιολογούνται πλήρως και επαρκώς.
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.