Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
Newsletter
SIMAP

Greek      English

05/06/2015

Αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων

Με την ΥΑ 61082/05.06.2015 (ΦΕΚ Β 1177) συστάθηκε και συγκροτήθηκε Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή στο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή) με σκοπό την αναθεώρηση το θεσμικού πλαισίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις με αντικείμενο την κατασκευή έργων, την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών ή την διενέργεια διαγωνισμών μελετών. Επιδιωκόμενοι σκοποί της Επιτροπής είναι: α. η εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου προς τις νέες Οδηγίες 2014/23/ΕΕ, 2014/ 24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ. β. ο περιορισμός του δευτερογενούς κανονιστικού πλαισίου που προβλέπεται στο Ν.4281/2014, μέσω της επεξεργασίας και ενσωμάτωσης μέρους αυτού στον ίδιο το νόμο, γ. η εν γένει απλοποίηση του Ν.4281/2014, ώστε να καταστεί ευχερέστερη και αποδοτικότερη η διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων. Το έργο της Επιτροπής θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 02.10.2015, ενώ μετά το πέρας αυτού, θα μεριμνά και θα συνδράμει τις αρμόδιες υπηρεσίες για την εκπόνηση του δευτερογενούς κανονιστικού πλαισίου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.