Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
Newsletter
SIMAP

Greek      English

11/05/2015

Διατάξεις Ν.4325/2015 σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις

Στις 11 Μαΐου δημοσιεύθηκε ο Ν.4325/2015 (ΦΕΚ Α 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

Το άρθρο 12 προβλέπει τη δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών.

Tο άρθρο 13 του αυτού νόμου προβλέπει ότι έγγραφα, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που παράγονται με χρήση Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ιδίως μέσω της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου, γίνονται δεκτά από τους φορείς του δημόσιου τομέα του άρθρου 3 το Ν.3979/2011 για την διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων.

Το άρθρο 36 τροποποιεί την παράγραφο 8 του άρθρου 28 του Ν.4033/2011.

Η παράγραφος 1 του άρθρου 44 αφορά σε διαγωνισμούς δακοκτονίας και τέλος, το άρθρο 49 ορίζει ότι για την καθαριότητα των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών των ΝΠΔΔ, των ΝΠΙΔ και των ΟΤΑ, καθώς και τις κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ, μπορούν να παρατείνονται μέχρι την 31.12.2015 οι υπάρχουσες συμβάσεις ή να συνάπτονται εκ νέου με την ίδια ημερομηνία λήξης ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου με ιδιώτες που απασχολούνται ή απασχολούνταν στον καθαρισμό των εν λόγω κτιρίων και στις υπηρεσίες καθαριότητας με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.