Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
Newsletter
SIMAP

Greek      English

03/03/2015

Πρόσβαση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

Με το πδ 28/2015 (ΦΕΚ Α 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία», θεσπίσθηκε ο Κώδικας πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία. Στο κεφάλαιο ΙΒ αυτού και ειδικότερα στα άρθρα 96 και 97 προβλέπονται τα σχετικά με την πρόσβαση στο ΚΗΜΔΗΣ. Ο νέος κώδικας ουσιαστικά επαναλαμβάνει τις διατάξεις του άρθρου 139 Ν.4281/2014 οι οποίες προβλέπουν μεταξύ άλλων ότι η πρόσβαση στα στοιχεία του ΚΗΜΔΗΣ πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και των ειδικότερων διατάξεων περί απορρήτου και πνευματικής ιδιοκτησίας. Παράλληλα, ορίζεται ότι οι πράξεις που καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4281/2014, εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11 του Ν.2690/1999 και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς επικύρωση. Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑΜ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των πράξεων που καταχωρίζονται τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικουμένων όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ φορέων του Δημοσίου
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.