Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
Newsletter
SIMAP

Greek      English

17/12/2014

Τροποποιήσεις στον Κώδικα Δημοσίων Έργων με το ν. 4313/2014

Στο Κεφάλαιο Η του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ Α' 261/17/12/2014) περιέχονται ρυθμίσεις που τροποποιούν τις διατάξεις κωδικοποίησης της νομοθεσίας των δημοσίων έργων.

Ειδικότερα, με το άρθρο 70 παρ. 1 αυτού αντικαθίσταται η διάταξη του άρθρου 22 παρ. 8 του κ.ν. 3669/08, με αποτέλεσμα να προβλέπεται πλέον ότι ο πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών ολοκληρώνεται με την επιφύλαξη ελέγχου της γνησιότητας των προσκομισθεισών εγγυητικών επιστολών. Προς το σκοπό τούτο προβλέπεται ότι η επιτροπή διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση του πρακτικού που αφορά στον έλεγχο των τυπικών δικαιολογητικών, επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από το διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται διαδικασία πειθαρχικής δίωξης. Ειδικά δε για την περίπτωση που τα αρμόδια διοικητικά όργανα δεν πράξουν κατά τα ανωτέρω επιβάλλονται πειθαρχικές ποινές.

Περαιτέρω, όπως ορίζεται στο άρθρο 70 παρ. 2 του ως άνω νόμου, προστίθενται παράγραφοι 22 έως 28 στο άρθρο 54 του κ.ν. 3669/08 με τις οποίες εισάγονται προβλέψεις που αφορούν στη θεσμοθέτηση και λειτουργία του «Εθνικού Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων». Το «Εθνικό Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων» τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και αποτελεί συνεκτικό σύνολο τυποποιημένων και εναρμονισμένων αρχών, κανόνων και μεθόδων που υποστηρίζουν μέσω του διαδικτύου τον προγραμματισμό, το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία των τεχνικών έργων σε επιμέρους απαριθμούμενα στην οικεία διάταξη θέματα. Κατά τα προβλεπόμενα στις ως άνω παραγράφους το «Εθνικό Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων» καλύπτει υποχρεωτικά τις συμβάσεις μελέτης και κατασκευής τεχνικών έργων που ανατίθενται από αρχές ή φορείς του δημοσίου τομέα και των ΟΤΑ κάθε βαθμού και προαιρετικά τις συμβάσεις που ανατίθενται από φορείς του ιδιωτικού τομέα. Με σκοπό την ανάπτυξη, λειτουργία και υποστήριξη του συστήματος συστήνεται ειδικός φορέας-νπιδ με την επωνυμία «Εταιρία Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων». Η έναρξη λειτουργίας του «Εθνικού Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων» καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ενώ έως την έναρξη λειτουργίας του αναστέλλεται η έκδοση Πρακτικών Διαπίστωσης βασικών τιμών υλικών, εργατικών και μισθωμάτων μηχανημάτων από τη ΓΓΔΕ. Τέλος προβλέπεται ότι κατ’ εξαίρεση, για την περίοδο μετά την 01.01.2013 και εφεξής, για την οποία δεν έχουν συνταχθεί και εγκριθεί τα σχετικά πρακτικά Διαπίστωσης Τιμών μέχρι τη σύσταση και λειτουργία του «Εθνικού Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων», προβλέπεται, αναλόγως του είδους της σύμβασης, ειδικός μαθηματικός τύπος υπολογισμού της αναθεώρησης για κάθε αναθεωρητική περίοδο.

Με την παρ. 3 του άρθρο 70 προστίθεται παρ. 4 στο άρθρο 59 του κ.ν. 3669/08 σύμφωνα με την οποία καθορίζεται ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού του έργου, το οποίο διατίθεται για τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων που διενεργούνται από τη Διεύθυνση Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων όπως και από άλλες αναφερόμενες στην οικεία διάταξη υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου.

Επιπλέον, με το άρθρο 70 παρ. 8 προβλέπεται η προσθήκη εδαφίου στο άρθρο 107 παρ. 4 του κ.ν. 3669/08, κατά το οποίο ορίζεται ότι η εμπειρία στελεχών εργοληπτικών επιχειρήσεων του Μ.Ε.ΕΠ για εγγραφή κατάταξη και αναθεώρηση στο ΜΕΚ είναι δυνατόν να προέρχεται και από απασχόληση σε άλλη επιχείρηση του Μ.Ε.ΕΠ., με την οποία η επιχείρηση στην οποία ανήκει το στέλεχος είναι αποδεδειγμένα συνδεδεμένο ή συγγενής κατά τον κ.ν. 2190/1920, υπό την προϋπόθεση ότι μεταξύ των δύο επιχειρήσεων έχει συναφθεί σχετικό συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών.

Τέλος, με το άρθρο 70 του ν. 4313/2014 επέρχονται επιμέρους τροποποιήσεις και σε άλλες ειδικότερες διατάξεις του κ.ν. 3669/08.
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.