Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
Newsletter
SIMAP

Greek      English

20/06/2013

Η Επιτροπή ζητά από την Ιταλία να εφαρμόσει του ευρωπαϊκούς κανόνες συμβάσεων

Στις 20 Ιουνίου 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στην Ιταλία σχετικά με την ορθή εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων δημόσιων συμβάσεων όσον αφορά στην κατασκευή νέων κτιρίων για τη δικαστική διοίκηση του Μπάρι, των οποίων η προϋπολογιζόμενη αξία ανέρχεται στα 350 εκατομμύρια ευρώ.
Η Ιταλία δεν έχει εφαρμόσει τους ισχύοντες κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις διότι θεωρούσε ότι η σύμβαση θα αποτελούσε μόνο σύμβαση μίσθωσης και όχι σύμβαση έργων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι η Ιταλία παραβίασε τις υποχρεώσεις που έχει με βάση την οδηγία 93/37/ΕΟΚ περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων έργων (η οποία ίσχυε τη στιγμή της σύναψης). Ωστόσο, οι κανόνες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις έχουν σχεδιαστεί ώστε να εξασφαλίζεται ο ανταγωνισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η διαφάνεια και η ίση μεταχείριση, καθώς και η καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής. Η μη εφαρμογή των κανόνων αυτών μπορεί ενδεχομένως να προκαλέσει ζημία στο δημόσιο συμφέρον καθώς και να δυσκολέψει τους ιδιωτικούς οικονομικούς παράγοντες στην προσπάθειά τους να διαγωνιστούν στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων.
Συνεπώς, η Ιταλία έχει προθεσμία δύο μηνών προκειμένου να συμμορφωθεί προς τους ευρωπαϊκούς κανόνες των δημόσιων συμβάσεων.
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-583_el.htm
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.