Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
Newsletter
SIMAP

Greek      English

22/04/2013

Δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε την Πορτογαλία να εφαρμόσει πλήρως την Οδηγία 2009/81/ΕΕ σχετικά με τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων αμυντικού εξοπλισμού (και τα σχετικά έργα και υπηρεσίες), όπως και τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων στον τομέα της ασφάλειας. Τα κράτη μέλη είχαν προθεσμία να ενσωματώσουν την παραπάνω Οδηγία στις νομοθεσίες τους έως την 20 Αυγούστου 2011. Ωστόσο, η Πορτογαλία ενσωμάτωσε μόνο τμήμα της ανωτέρω Οδηγίας, με συνέπεια η Επιτροπή να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στο κράτος μέλος και σε περίπτωση που δεν συμμορφωθεί σε προθεσμία δύο μηνών η Επιτροπή θα αναγκαστεί να εκκινήσει διαδικασία κατά της Πορτογαλίας ενώπιον του ΔΕΕ.
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/infringements/cases/index_en.htm.
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.