Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
Newsletter
SIMAP

Greek      English

10/01/2013

Μητρώο Δημόσιων ΣυμβάσεωνH K.Y.A. με αριθμό Π1/23807/18-12-2012 (ΦΕΚ Β’ 3400/20.12.2012) ρυθμίζει τα ειδικότερα θέματα λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και εκδόθηκε κατ΄εξουσιοδότηση της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του νόμου 4013/2011.
Το ανωτέρω Μητρώο έχει σκοπό τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις, που συνάπτονται γραπτώς με ηλεκτρονικό μέσο ή προφορικά, μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα και τρίτων, με αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια αγαθών και την παροχή υπηρεσιών κατά την έννοια των προεδρικών διαταγμάτων 59/2007 και 60/2007 (Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ αντίστοιχα) σε όλα τα στάδια ανάθεσης και εκτέλεσης, ανεξαρτήτως διαδικασίας, με προϋπολογισμό ύψους ίσου ή μεγαλύτερου των χιλίων (1000.00) ευρώ.
Το Μητρώο σύμφωνα και με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 αποτελείται από δύο υποσυστήματα:
1) το Μητρώο Ηλεκτρονικής Καταχώρισης Αιτημάτων, όπου καταχωρούνται όλα τα αιτήματα των φορέων του δημόσιου τομέα για τη σύναψη συμβάσεων
2) το Μητρώο Ηλεκτρονικής καταχώρισης Δημόσιων Συμβάσεων όπου καταχωρούνται υποχρεωτικά όλες οι δημόσιες συμβάσεις μετά την υπογραφή τους
Επομένως, η διαδικασία είναι αρχικά να καταχωρούνται τα αιτήματα σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων από τις αναθέτουσες αρχές στο πρώτο Μητρώο και στη συνέχεια μετά την υπογραφή της σύμβασης και πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης από την αρμόδια αναθέτουσα αρχή, απαιτείται η καταχώρηση των προκηρύξεων στο δεύτερο Μητρώο.
Η υποχρέωση καταχώρησης για τα Υπουργεία στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων αρχίζει στις 4 Φεβρουαρίου 2013, ενώ για τους υπόλοιπους δημόσιους φορείς αρχίζει στις 2 Απριλίου 2013. Για τους ΟΤΑ αρχίζει η υποχρέωση καταχώρισης από τις 2 Μαΐου 2013.
Το κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο τηρείται στην ιστοσελίδα: www.eprocurement.gov.gr
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.