Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
Newsletter
SIMAP

Greek      English

16/02/2011

Προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας Ελεγκτικού Συνεδρίου δημοσίων συμβάσεων δήμων

Το άρθρο 278 του ν.3852/2010, η ισχύς του οποίου άρχισε από την 01.01.2011, ορίζει α) ότι για τις συμβάσεις εκτέλεσης έργων που συνάπτουν οι ΟΤΑ προϋπολογιζόμενης δαπάνης, χωρίς ΦΠΑ, ποσού εκατό χιλιάδων ευρώ και μέχρι ποσού πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ, διενεργείται υποχρεωτικά προληπτικός έλεγχος νομιμότητας πριν από τη σύναψή τους από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και β) για τις ίδιες συμβάσεις, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό, χωρίς ΦΠΑ, των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ, διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος νομιμότητας από το αρμόδιο καθ’ ύλη Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Κρίσιμος χρόνος για την υποβολή σύμβασης ανάθεσης δημοσίου έργου, προμήθειας ή παροχής υπηρεσιών για τη διενέργεια του προσυμβατικού ελέγχου είναι ο χρόνος έκδοσης της απόφασης κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού, αφού με την ανακοίνωση του αποτελέσματος αυτού στον ανάδοχο ή προμηθευτή ολοκληρώνεται η διαγωνιστική διαδικασία και η σύμβαση θεωρείται καταρτισθείσα.
Με την 29/2011 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου κρίθηκε ότι δεν υπάγονται στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι συμβάσεις δημοσίων έργων των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων (χωρίς ΦΠΑ) είναι μικρότερη των 1.000.000 ευρώ, εφόσον η σχετική κατακυρωτική απόφαση έχει εκδοθεί μέχρι 31.12.2010.
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.