Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

25/11/2010

Νέα παραπομπή της Ελλάδας στο ΔΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει εκ νέου την Ελλάδα στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων λόγω της μη εφαρμογής των κανόνων της ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ιατρικού εξοπλισμού σε νοσοκομεία. Κατά τη γνώμη της Επιτροπής, η Ελλάδα συνεχίζει να παραβιάζει το ευρωπαϊκό δίκαιο και δεν έχει συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου της 19ης Μαρτίου 2009 (C-489/06). Το Δικαστήριο απεφάνθη ότι η Ελλάδα παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει των κανόνων της ΕΕ για τα κοινά πρότυπα ασφαλείας των προϊόντων καθώς και για τις δημόσιες συμβάσεις, απορρίπτοντας προσφορές προμηθευτών ιατρικού εξοπλισμού που φέρουν τη σήμανση CE.

Ειδικότερα, το 2003 καταγγέλθηκε στην Επιτροπή ότι, στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων, πολλά δημόσια νοσοκομεία στην Ελλάδα απορρίπτουν προσφορές από προμηθευτές ιατρικού εξοπλισμού που φέρουν την σήμανση πιστοποίησης CE, όπως για ιατρικά γάντια και νήματα που χρησιμοποιούνται στις εγχειρήσεις. Η σήμανση CE αποτελεί υποχρεωτικό σήμα συμμόρφωσης για πολλά προϊόντα τα οποία διατίθενται στην ενιαία αγορά της ΕΕ. Αυτή η σήμανση πιστοποιεί ότι ένα προϊόν πληροί τις απαιτήσεις της ΕΕ όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία του καταναλωτή, ή τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Η σήμανση CE είναι ιδιαιτέρως σημαντική για τον ιατρικό εξοπλισμό, καθώς οι κοινές προδιαγραφές εγγυώνται την ασφάλεια και την προστασία της υγείας των ασθενών και των χρηστών του ιατρικού εξοπλισμού καθώς και την ελεύθερη κυκλοφορία του σε όλη την ΕΕ.

Τα κράτη μέλη μπορούν να εμποδίσουν τη χρησιμοποίηση ή τη διάθεση ιατρικού εξοπλισμού που φέρει τη σήμανση CE στην εσωτερική τους αγορά μόνον υπό αυστηρές προϋποθέσεις, όπως είναι η εικαζόμενη παραποίηση ή τυχόν αμφιβολίες όσον αφορά την προστασία της δημόσιας υγείας κατ’εφαρμογή της διαδικασίας όπως ακριβώς ορίζεται από τους σχετικούς νόμους της ΕΕ. Τα ελληνικά νοσοκομεία δεν τήρησαν τις εν λόγω διαδικασίες όσον αφορά την απόρριψη ιατρικών προϊόντων που φέρουν τη σήμανση CE.

Ωστόσο, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι τεχνικές προδιαγραφές στην προκήρυξη του διαγωνισμού που χρησιμοποιήθηκαν από τα ελληνικά νοσοκομεία ήταν μεροληπτικού χαρακτήρα και δημιουργούσαν διακρίσεις, εμποδίζοντας, ουσιαστικά, οποιονδήποτε προμηθευτή ιατρικού εξοπλισμού που φέρει τη σήμανση CE να συμμετέχει σε ανταγωνιστική διαδικασία προσφορών για τις συμβάσεις προμηθειών. Αυτό σημαίνει ότι τα δημόσια ελληνικά νοσοκομεία δεν αγοράζουν τον απαραίτητο εξοπλισμό σε ανταγωνιστικές τιμές. Επιπλέον, καθότι το ελληνικό ταμείο υγειονομικής ασφάλισης επιστρέφει τα έξοδα από την αγορά του ιατρικού εξοπλισμού, οι εν λόγω πρακτικές ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα την κατασπατάληση των χρημάτων των φορολογουμένων.

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/news_de.htmΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.