Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

30/09/2010

Παραπομπή της Γερμανίας στο ΔΕΕ για παράνομη κατάτμηση σύμβασης

Η Επιτροπή αποφάσισε την 30.9.2010 να παραπέμψει τη Γερμανία στο ΔΕΕ για υπόθεση κατάτμησης δημόσιας σύμβασης. Ειδικότερα, το 2006 ο Δήμος του Νίντερνχαουζεν αποφάσισε να ανακαινίσει τον χώρο πολλαπλών χρήσεών του και ανέθεσε τις συμβάσεις για την εκπόνηση των σχετικών μελετών σε τοπικό αρχιτέκτονα χωρίς να διενεργήσει διαγωνισμό. Επικαλούμενη το γεγονός ότι η εν λόγω ανακαίνιση θα πραγματοποιείτο σε περισσότερες κατασκευαστικές φάσεις, η αναθέτουσα αρχή ανέθεσε αυτοτελώς κάθε σύμβαση μελέτης για την αντίστοιχη κατασκευαστική φάση. Δοθέντος δε ότι το ύψος κάθε σύμβασης δεν υπερέβαινε το κατώφλι εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, δεν έλαβε χώρα διεξαγωγή διαγωνισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Επιτροπή θεωρεί, αντίθετα, ότι οι εν λόγω αρχιτεκτονικές μελέτες που ανατέθηκαν στον ίδιο αρχιτέκτονα αποτελούν αντικείμενο μίας ενιαίας σύμβασης. Αφού η αξία των αρχιτεκτονικών μελετών για το σύνολο του έργου υπερβαίνει το κατώφλι εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, η εν λόγω σύμβαση μελετών θα έπρεπε να είχε ανατεθεί κατόπιν διαγωνισμού σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες περί δημοσίων συμβάσεων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες παράβασης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων διατίθενται από τον ιστοχώρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/news_en.htm
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.