Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

24/06/2010

Διαδικασία παράβασης κατά της Ελλάδας

Το 2003 καταγγέλθηκε στην Επιτροπή ότι πολλά δημόσια νοσοκομεία στην Ελλάδα απορρίπτουν προσφορές από προμηθευτές ιατρικού εξοπλισμού που φέρουν την σήμανση πιστοποίησης CE, όπως για ιατρικά γάντια και νήματα που χρησιμοποιούνται στις εγχειρήσεις. Η σήμανση CE αποτελεί υποχρεωτικό σήμα συμμόρφωσης για πολλά προϊόντα τα οποία διατίθενται στην εσωτερική αγορά της ΕΕ και πιστοποιεί ότι ένα προϊόν πληροί τις απαιτήσεις της ΕΕ όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία του καταναλωτή, ή τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Η σήμανση CE είναι ιδιαιτέρως σημαντική για τον ιατρικό εξοπλισμό, καθώς οι κοινές προδιαγραφές εγγυώνται την ασφάλεια και την προστασία της υγείας των ασθενών και των χρηστών του ιατρικού εξοπλισμού καθώς και την ελεύθερη κυκλοφορία του σε όλη την ΕΕ. Τα κράτη μέλη μπορούν να εμποδίσουν τη χρησιμοποίηση ή τη διάθεση ιατρικού εξοπλισμού στην εσωτερική τους αγορά μόνον υπό αυστηρές προϋποθέσεις, όπως είναι η εικαζόμενη παραποίηση ή τυχόν αμφιβολίες όσον αφορά την ασφάλεια της δημόσιας υγείας.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι τεχνικές προδιαγραφές στην προκήρυξη του διαγωνισμού ήταν μεροληπτικού χαρακτήρα και δημιουργούσαν διακρίσεις, αποκλείοντας, στην πράξη, οιονδήποτε προμηθευτή ιατρικού εξοπλισμού που φέρει τη σήμανση CE να συμμετέχει σε ανταγωνιστική διαδικασία προσφορών για την προμήθεια πολλών ελληνικών δημόσιων νοσοκομείων. Επιπλέον, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι, ως αποτέλεσμα των προαναφερομένων, τα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία δεν έλαβαν, πιθανότατα, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με αποτέλεσμα τη σπατάλη χρημάτων των φορολογουμένων. Το ελληνικό ταμείο υγειονομικής ασφάλισης επιστρέφει τα έξοδα από την αγορά του ιατρικού εξοπλισμού. Το 2009 το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκανε δεκτή τη θέση της Επιτροπής, αλλά η Ελλάδα δεν έχει ακόμη λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα για τη συμμόρφωσή της με την εν λόγω απόφαση.

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/814&format=HTML&aged=0&language=EL&guiLanguage=en
ΕπιστροφήΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.