Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
SIMAP

Greek      English

Υποχρεώσεις


Οι ελληνικές αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να αποστείλουν στην Μονάδα :

     σχέδιο κειμένου προκαταρκτικής ενημέρωσης
     σχέδιο κειμένου περιληπτικής διακήρυξης
     σχέδιο κειμένου αναλυτικής διακήρυξης
     σχέδιο ανακοίνωσης ανάθεσης σύμβασης
     σχέδιο διακήρυξης για την διόρθωση / συμπλήρωση / ακύρωση των ανωτέρω διακηρύξεων - NEO

ΠΡΙΝ την αποστολή τους για δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε. και εν γένει ΠΡΙΝ την έναρξη της διαδικασίας δημοπράτησης.

Τα σχέδια προκηρύξεων πρέπει να αφορούν διαγωνισμούς έργων και τεχνικών υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων.

Τα σχέδια αποστέλλονται με φαξ (2310 476 105), e-mail (mopadis@cieel.gr) ή ταχυδρομείο (Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων, Τ.Θ. 14, 551 02 Καλαμαριά). Πρέπει σε κάθε περίπτωση α) να συνοδεύονται από διαβιβαστικό έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, στο οποίο και θα εξειδικεύεται η αιτούμενη αίτηση συνδρομής και β) να υποβάλλονται υποχρεωτικά και σε ψηφιακή μορφή (σε μορφότυπο αρχείων *doc ή *pdf, μέσω email ή οπτικού / μαγνητικού αποθηκευτικού μέσου).

Δικαιώματα


Οι ελληνικές αναθέτουσες αρχές δικαιούνται να ζητήσουν από την Μονάδα :

προληπτικό έλεγχο νομιμότητας των ανωτέρω προκηρύξεων
έγγραφη απάντηση σε εγγράφως διατυπωμένα ερωτήματά τους αναφορικά με προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά την δημοπράτηση συμβάσεων έργων και υπηρεσιών
αρωγή σε περίπτωση καταγγελιών κατά το προσυμβατικό στάδιο ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων έργων και υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν παραβάσεις των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου ή εθνικού δικαίου μεταφοράς, με στόχο την πληρέστερη αιτιολόγηση και τεκμηρίωση των θέσεών τους

Οι απαντήσεις της Μονάδας αποστέλλονται καταρχήν με φαξ και στην συνέχεια με ταχυδρομείο.


Υπηρεσία Άμεσης Υποστήριξης (Help Desk) - NEO


Οι ελληνικές αναθέτουσες αρχές δύνανται να ζητήσουν από την Μονάδα :

γενικές πληροφορίες σχετικά με το ισχύον κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων
πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία αποστολής διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε.
διευκρινίσεις σχετικά με έγγραφες γνωμοδοτήσεις που συνέταξε η Μονάδα για λογαριασμό τους


Οι ανωτέρω πληροφορίες παρέχονται επί του παρόντος μόνο τηλεφωνικώς. Για σύνθετα ζητήματα που δεν επιδέχονται σύντομων διευκρινίσεων, διατηρείται η υποχρέωση των αναθετουσών αρχών να υποβάλουν έγγραφο αίτημα παροχής νομικής υποστήριξης. Δεδομένου όμως ότι οι τηλεφωνικές συνδιαλέξεις μέσω του Help Desk δεν καταγράφονται, η Μονάδα επιφυλάσσεται για την ερμηνεία που τυχόν δοθεί στις προφορικές της διευκρινίσεις.

Το Help Desk λειτουργεί σε καθημερινή βάση (Δευτέρα – Παρασκευή), από 12:00 έως 14:30 μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της ΜΟΠΑΔΙΣ (2310 476 103-4).Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.