Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
Newsletter
SIMAP

Greek      English

19.04.2016 Σχέδια για την υλοποίηση ευρωπαϊκού καταλόγου προτύπων συμβάσεων ΙΣΤ
18.04.2016 Δημόσιες συμβάσεις στους τομείς κοινής ωφέλειας
18.04.2016 Θέση σε ισχύ των νέων κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις
15.04.2016 Δημόσια διαβούλευση για την αξιολόγηση της οδηγίας 2009/81 ΕΚ
05.04.2016 Εξαιρέσεις σχετικά με τις προμήθειες καυσίμων των ενόπλων δυνάμεων
03.04.2016 Συμβάσεις ΝΠΔΔ και ΟΤΑ
21.03.2016 Ρητοί κανόνες για τις συμπράξεις μεταξύ φορέων του δημοσίου
21.03.2016 Απλοποίηση των κανόνων για τη βελτίωση της σχέσης ποιότητας – τιμής
18.03.2016 Κανόνες για τις συμβάσεις παραχώρησης
17.03.2016 Ευελιξία στο πεδίο των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
09.03.2016 Οφέλη από την εφαρμογή των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων
08.03.2016 Νέες ευκαιρίες για τις ΜΜΕ στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων
07.03.2016 Συμβάσεις σχετικές με εγκαταστάσεις συνοριακών σταθμών
27.02.2016 Σύναψη συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων της ΠτΔ
24.02.2016 Δημοσιότητα και διαδικασίες ανάθεσης ενεργειών τεχνικής βοήθειας
23.02.2016 Συμβάσεις των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας
22.02.2016 Κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υποδοχής και Φιλοξενίας προσφύγων
15.02.2016 Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών αναφορικά με μετανάστες και πρόσφυγες
11.02.2016 Συμβάσεις πυροσβεστικού σώματος
09.02.2016 Λειτουργία του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά
29.01.2016 Πρωτοβουλίες για το άνοιγμα των διεθνών αγορών δημοσίων συμβάσεων
28.01.2016 Προώθηση της οικολογικής καινοτομίας στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων
15.01.2016 Διαδικτυακή υπηρεσία μετάφρασης των γνωστοποιήσεων στο TED
09.11.2015 Νέα κατώτατα όρια εφαρμογής των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις
05.06.2015 Αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων
11.05.2015 Έκδοση διαταγής πληρωμής για αξιώσεις από διοικητική σύμβαση (11.05.15)
11.05.2015 Διατάξεις Ν.4325/2015 σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις
08.05.2015 Λειτουργία της Πύλης Δημοσίων Δεδομένων της ΕΕ
06.05.2015 Αναθεωρημένα πρότυπα διακηρύξεων συμβάσεων έργων τύπου Α και Β
21.04.2015 Αναθεωρημένα πρότυπα διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α, Β
20.04.2015 Η Ευρωπαϊκή επιτροπή εγκαινιάζει το πιλοτικό πρόγραμμα ΙΜΙ
15.04.2015 Χρήση Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σε δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών δακοκτονίας
15.04.2015 Επικαιροποιημένος πίνακας επιδόσεων για την ενιαία αγορά
09.04.2015 Έναρξη υποχρεωτικής χρήσης ΕΣΗΔΗΣ για τις συμβάσεις δακοκτονίας
23.03.2015 Πρόσβαση στο ΚΗΜΔΗΣ κατά τον Κ. Πρόσβασης σε Δ. Έγγραφα και Στοιχεία
19.03.2015 Μετάθεση έναρξης ισχύος του μέρους Β’ του Ν. 4281/2014
03.03.2015 Πρόσβαση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
27.02.2015 Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ
13.01.2015 Η Ευρωπαϊκή επιτροπή εγκαινιάζει το πιλοτικό πρόγραμμα ΙΜΙ
09.01.2015 Επικαιροποιημένος πίνακας επιδόσεων για την ενιαία αγορά
17.12.2014 Τροποποιήσεις στον Κώδικα Δημοσίων Έργων με το ν. 4313/2014
04.12.2014 Διάλογος Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ιαπωνίας για τους σιδηροδρόμους
25.11.2014 Προτάσεις για την ενιαία αγορά και την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων
21.06.2013 Εξαίρεση του τομέα του νερού από την προτεινόμενη Οδηγία δημόσιων συμβάσεων
20.06.2013 Η Επιτροπή ζητά από τη Ρουμανία να συμμορφωθεί με τους κανόνες της ΕΕ
20.06.2013 Η Επιτροπή ζητά από την Ιταλία να εφαρμόσει του ευρωπαϊκούς κανόνες συμβάσεων
22.04.2013 Δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας
18.04.2013 Νέο χρηματικό όριο για τον έλεγχο των συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων συμβάσεων πρ
09.04.2013 Σύναψη ηλεκτρονικών συμβάσεων
13.03.2013 Διημερίδα για τις δημόσιες συμβάσειςΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.