Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
Newsletter
SIMAP

Greek      English

01.05.2020 Συμβάσεις για τη δημοτική συγκοινωνία
25.04.2020 Κύρωση με διάταξη νόμου των ΠΝΠ σχετικά με τον κορωνοϊό
24.04.2020 Ορισμός χωριστών επιχειρησιακών μονάδων
22.04.2020 Κράτηση 2,5%0 υπέρ της ΠΟΜΗΤΕΔΥ
16.04.2020 Έγκριση ΕΤΕΠ
15.04.2020 ΚΟ 24/2020 ΕΑΑΔΗΣΥ
01.04.2020 Ανακοίνωση ΕΕ εν μέσω COVID-19 (2020/C 108 I/01)
23.03.2020 Γνώμες ΕΑΑΔΗΣΥ επί των ΠΝΠ
12.03.2020 Επιπρόσθετες ρυθμίσεις στις δημόσιες συμβάσεις λόγω κορωνοϊού
11.03.2020 Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
27.02.2020 Απευθείας αναθέσεις για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού
12.02.2020 Επιστροφή ακινήτων από απαλλοτρίωση ή ελεύθερη διάθεση
11.02.2020 Ανακοίνωση ΑΕΠΠ
10.02.2020 Προμήθεια υπηρεσιακών αυτοκινήτων
07.02.2020 Επείγουσες συμβάσεις της ΓΓΠολιτικής Προστασίας
31.01.2020 Brexit και δημόσιες συμβάσεις
21.01.2020 Τεχνική Βοήθεια στο «Επενδύω στην Ελλάδα»
16.01.2020 ΜΗΤΕ – Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων
08.01.2020 Συμβάσεις καινοτομίας
02.01.2020 Νέα εργαλεία κοστολόγησης κύκλου ζωής
01.01.2020 Ενοποιημένα κείμενα οδηγιών 2014/25 και 2014/23
17.12.2019 Διαδικασίες διαπραγμάτευσης χωρίς προκήρυξη: αντιμετώπιση μεταναστευτικών ροών
16.12.2019 Σύσταση ΝΠΙΔ «Επιτροπή ΕΛΛΑΔΑ 2021» και εξαίρεσή του από τον ν.4412
13.12.2019 Σύσταση της ΕΑΑΔΗΣΥ για αποφυγή χρήσης γεωγραφικών περιορισμών
12.12.2019 Τ.Ο. 5/2019 ΕΑΑΔΗΣΥ για παροχή συμβουλών όσον αφορά τις συμβάσεις καινοτομίας
12.12.2019 Μη εφαρμογή του e-τιμολογίου στις δημόσιες συμβάσεις
05.12.2019 Μη υπαγωγή στο καθεστώς ΦΠΑ για τους ΦΟΔΣΑ
22.11.2019 Πιστοποιητικό Διάκρισης ΕΑΑΔΗΣΥ από το Ελληνικό Ινστιτούτο κατά της Απάτης
31.10.2019 Νέος Πίνακας Παρακολούθησης Νομοθεσίας ΔΗΣΥ στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ
31.10.2019 Δημοσίευση Καν. 2019/1827 – 1930 για τα νέα κατώτατα όρια εφαρμογής των οδηγιών
16.10.2019 Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση για κατεπείγουσες περιστάσεις στην υγεία
08.10.2019 Επιτυχής διεξαγωγή της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Πόλεων & Περιφερειών στις Βρυξέλλες
16.09.2019 Κύρωση της από 24.07.2019 ΠΝΠ για τις συμβάσεις πολεοδόμησης στο Μάτι
31.08.2019 Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) και δημόσιες συμβάσεις
31.08.2019 Υπαγωγή των αναπτυξιακών εταιριών ΟΤΑ στον ν.4412/2016
31.08.2019 Αλλαγή συντελεστών για την υπογραφή των συμβάσεων παραχώρησης
31.08.2019 Μη εφαρμογή ν.4412/2016 γιασυμβάσεις που άπτονται του τομέα της Κυβερνοασφάλειας
31.08.2019 Ανάθεση εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών
09.08.2019 Σύσταση νέας Διεύθυνσης διαχείρισης, ανάπτυξης και υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ
09.08.2019 Νέες αρμοδιότητες οικονομικών επιτροπών δήμων και περιφερειών για τις ΔΗΣΥ
07.08.2019 Εξαίρεση Ελληνικής Εταιρίας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου από ν.4412/2016
11.07.2019 Επικαιροποιημένα υποδείγματα διακηρύξεων από ΕΑΑΔΗΣΥ για συμβάσεις μέσω ΕΣΗΔΗΣ
04.07.2019 Υ.Α. ΔΝΣβ/51667/ΦΝ 455 (ΦΕΚ Β 2780) για κράτηση 2,5% υπέρ ΤΣΜΕΔΕ
03.07.2019 Πδ 71/2019 για μητρώα συντελεστών παραγωγής έργων, μελετών και λοιπών υπηρεσιών
03.06.2019 Αναθεωρημένες διακηρύξεις άνω και κάτω των ορίων από ΕΕΑΔΗΣΥ
29.05.2019 Εγκύκλιος 4/2019 Υπουργείου Υποδομών για παράταση βεβαιώσεων εγγραφής στο ΜΕΕΠ
23.05.2019 Νέα κράτηση 2,5%ο υπέρ των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ
13.05.2019 ΥΑ ΔΗΔ/17089/13.05.2019 για Δαπάνες συντελεσθείσες από 01.01.2018-31.12.2018
13.05.2019 Υπόδειγμα διακήρυξης ΕΑΑΔΗΣΥ με χρήση του Δυναμικού Συστήματος Αγορών
03.05.2019 Δημοσίευση ν.4609/2019 με πλείστες τροποποιήσεις στον ν.4412/2016Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.