Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora

Help Desk
Newsletter
SIMAP

Greek      English

17.12.2019 Διαδικασίες διαπραγμάτευσης χωρίς προκήρυξη: αντιμετώπιση μεταναστευτικών ροών
16.12.2019 Σύσταση ΝΠΙΔ «Επιτροπή ΕΛΛΑΔΑ 2021» και εξαίρεσή του από τον ν.4412
13.12.2019 Σύσταση της ΕΑΑΔΗΣΥ για αποφυγή χρήσης γεωγραφικών περιορισμών
12.12.2019 Τ.Ο. 5/2019 ΕΑΑΔΗΣΥ για παροχή συμβουλών όσον αφορά τις συμβάσεις καινοτομίας
12.12.2019 Μη εφαρμογή του e-τιμολογίου στις δημόσιες συμβάσεις
05.12.2019 Μη υπαγωγή στο καθεστώς ΦΠΑ για τους ΦΟΔΣΑ
22.11.2019 Πιστοποιητικό Διάκρισης ΕΑΑΔΗΣΥ από το Ελληνικό Ινστιτούτο κατά της Απάτης
31.10.2019 Νέος Πίνακας Παρακολούθησης Νομοθεσίας ΔΗΣΥ στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ
31.10.2019 Δημοσίευση Καν. 2019/1827 – 1930 για τα νέα κατώτατα όρια εφαρμογής των οδηγιών
16.10.2019 Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση για κατεπείγουσες περιστάσεις στην υγεία
08.10.2019 Επιτυχής διεξαγωγή της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Πόλεων & Περιφερειών στις Βρυξέλλες
16.09.2019 Κύρωση της από 24.07.2019 ΠΝΠ για τις συμβάσεις πολεοδόμησης στο Μάτι
31.08.2019 Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) και δημόσιες συμβάσεις
31.08.2019 Υπαγωγή των αναπτυξιακών εταιριών ΟΤΑ στον ν.4412/2016
31.08.2019 Αλλαγή συντελεστών για την υπογραφή των συμβάσεων παραχώρησης
31.08.2019 Μη εφαρμογή ν.4412/2016 γιασυμβάσεις που άπτονται του τομέα της Κυβερνοασφάλειας
31.08.2019 Ανάθεση εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών
09.08.2019 Σύσταση νέας Διεύθυνσης διαχείρισης, ανάπτυξης και υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ
09.08.2019 Νέες αρμοδιότητες οικονομικών επιτροπών δήμων και περιφερειών για τις ΔΗΣΥ
07.08.2019 Εξαίρεση Ελληνικής Εταιρίας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου από ν.4412/2016
11.07.2019 Επικαιροποιημένα υποδείγματα διακηρύξεων από ΕΑΑΔΗΣΥ για συμβάσεις μέσω ΕΣΗΔΗΣ
04.07.2019 Υ.Α. ΔΝΣβ/51667/ΦΝ 455 (ΦΕΚ Β 2780) για κράτηση 2,5% υπέρ ΤΣΜΕΔΕ
03.07.2019 Πδ 71/2019 για μητρώα συντελεστών παραγωγής έργων, μελετών και λοιπών υπηρεσιών
03.06.2019 Αναθεωρημένες διακηρύξεις άνω και κάτω των ορίων από ΕΕΑΔΗΣΥ
29.05.2019 Εγκύκλιος 4/2019 Υπουργείου Υποδομών για παράταση βεβαιώσεων εγγραφής στο ΜΕΕΠ
23.05.2019 Νέα κράτηση 2,5%ο υπέρ των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ
13.05.2019 ΥΑ ΔΗΔ/17089/13.05.2019 για Δαπάνες συντελεσθείσες από 01.01.2018-31.12.2018
13.05.2019 Υπόδειγμα διακήρυξης ΕΑΑΔΗΣΥ με χρήση του Δυναμικού Συστήματος Αγορών
03.05.2019 Δημοσίευση ν.4609/2019 με πλείστες τροποποιήσεις στον ν.4412/2016
02.05.2019 Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint από το ΕΣΗΔΗΣ για ΕΕΕΣ και ΤΕΥΔ
25.04.2019 Δ.Ε. 46613/2019 Γραμματείας Δημόσιων Επενδύσεων ως προς τη σταθερή τιμή
19.04.2019 Δ.Ε. 2210/2019 ΕΑΑΔΗΣΥ για τον χρόνο έκδοσης των δικαιολογητικών κατακύρωσης
01.04.2019 Δημοσίευση ν.4605/2019 με πλείστες τροποποιήσεις στον ν.4412/2016
29.03.2019 Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών της Βουλής
04.03.2019 Έκδοση πδ 24/2019
01.03.2019 Ανακοίνωση ΕΑΑΔΗΣΥ για τα eForms
19.02.2019 Δ.Ε. 1050/2019 ΕΑΑΔΗΣΥ για τις αναπροσαρμογές του κατώτατου μισθού
15.02.2019 Πιστώσεις για συνεχιζόμενα έργα
07.02.2019 Έκδοση T.O. 4/2019 ΕΑΑΔΗΣΥ
01.02.2019 Έκδοση στην ελληνική κατευθυντήριων γραμμών για τις συμβάσεις καινοτομίας
08.01.2019 Έκδοση τεχνικών προδιαγραφών οδικών μεταφορών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
01.01.2019 Κατάργηση προληπτικού ελέγχου δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο για ΟΤΑ
24.12.2018 Παράταση κατάστασης έκτακτων αναγκών
24.12.2018 Εξόφληση δαπανών σε στρατιωτικά νοσοκομεία
24.12.2018 Ομοειδείς δαπάνες περιφερειακών και δημοτικών ενοτήτων
24.12.2018 Αναθέσεις εκλογικών αναγκών
18.12.2018 Δημόσιο Λογιστικό
18.12.2018 Χρηματικά Εντάλματα
18.12.2018 Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας
11.12.2018 Απευθείας ανάθεση συμβάσεων τουριστικής προβολήςΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.