Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

Τυποποιημένα έντυπα Κανονισμού 1564/2005/EK, 1150/2008 και οδηγίας 2005/51/ΕΚ σε μορφή PDF

ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιούνται μόνον ως έντυπα αναφοράς, όχι για την συμπλήρωση προκηρύξεων

ΤΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Pdf
ΤΕ 1 Προκαταρκτική Προκήρυξη
ΤΕ 2 Προκήρυξη Σύμβασης (Διαγωνισμού)
ΤΕ 3 Γνωστοποίηση Συναφθείσας Σύμβασης
ΤΕ 4 Περιοδική Ενδεικτική Προκήρυξη - Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας
ΤΕ 5 Προκήρυξη Σύμβασης - Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας
ΤΕ 6 Γνωστοποίηση Ανάθεσης Σύμβασης - Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας
ΤΕ 7 Σύστημα Προεπιλογής - Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας
ΤΕ 8 Προκήρυξη Για Προφίλ Αγοραστή
ΤΕ 9 Απλουστευμένη Προκήρυξη Διαγωνισμού στο Πλαίσιο Δυναμικού Συστήματος Αγορών
ΤΕ 10 Παραχώρηση Δημοσίων Έργων
ΤΕ 11 Προκήρυξη Σύμβασης (Δημοπράτηση Από Τον Ανάδοχο Σύμβασης Ο Οποίος Δεν Αποτελεί Αναθετούσα Αρχή)
ΤΕ 12 Προκήρυξη Διαγωνισμού Μελετών
ΤΕ 13 Αποτελέσματα Διαγωνισμού Μελετών
ΤΕ 14 Προκήρυξη για πρόσθετες πληροφορίες, πληροφορίες για ελλιπή διαδικασία ή διορθωτική προκήρυξη
ΤΕ 15 Προκήρυξη για εκούσια εκ των προτέρων διαφάνειαΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.