Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

Κατώφλια κοινοτικών οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ [Κανονισμός (ΕΚ) 1422/2007 (L317/34 5/12/07)]

Ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2008, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΚΑΤΩΦΛΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
2004/18/ΕΚ (ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ)
Κατώφλια 2004/18 σε μορφή PDF
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ* ΕΡΓΑ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
Κεντρικές αναθέτουσες αρχές
(παράρτημα IV οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
133.000 € 133.000 € 5.150.000 €
Λοιπές αναθέτουσες αρχές 206.000 € 206.000 € 5.150.000 €
Προκαταρτική ενημέρωση
(μόνο στην περίπτωση σύντμησης της προθεσμίας παραλαβής προσφορών)
750.000 € 750.000 € 5.150.000 €
Εξαιρούμενα υποέργα
(όταν η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% του συνολικού προϋπολογισμού)
80.000 € 80.000 € 1.000.000 €


ΚΑΤΩΦΛΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
2004/17/ΕΚ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ)
Κατώφλια 2004/17 σε μορφή PDF
ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑ
Όλοι οι τομείς 412.000 € 412.000 € 5.150.000 €
Περιοδική ενδεικτική ενημέρωση
(μόνο στην περίπτωση σύντμησης της προθεσμίας παραλαβής προσφορών)
750.000 € 750.000 € 5.150.000 €
Εξαιρούμενα υποέργα
(όταν η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% του συνολικού προϋπολογισμού)
80.000 € 80.000 € 1.000.000 €* ΠΡΟΣΟΧΗ:
 1. Για τις ακόλουθες υπηρεσίες ισχύει κατώφλι 206.000 € :
  1. Οι υπηρεσίες του παραρτήματος Ι/B (κατηγορίες 17-27)
  2. Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης (Παράρτημα I/A, κατηγορία 8)
  3. Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης (Παράρτημα I/A, κατηγορία 5):
   • CPC 7524 – Υπηρεσίες τηλεοπτικών (75241) και ραδιοφωνικών (75242) μεταδόσεων
   • CPC 7525 – Υπηρεσίες διασύνδεσης (75250)
   • CPC 7526 – Ολοκληρωμένες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών (75260)
 2. Επιδοτούμενες συμβάσεις υπηρεσιών ρυθμίζονται από τον Κανονισμό 25 Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών 1993.
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.