Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ


  Α. ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π.Δ. 60/2007 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 (ΦΕΚ Α' 64/16.03.2007) - NEO
Π.Δ. 370/1995 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί Προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό δίκαιο, ειδικότερα προς τις διατάξεις της Οδηγίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 93/36/ΕΕ της 14ης Ιουνίου 1993 - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
Π.Δ. 346/1998 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992 - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
Π.Δ. 18/2000 Τροποποίηση του ΠΔ 346/98 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ της 18ης Ιουλίου 1992», σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 97/52/ΕΚ της 13ης Οκτωβρίου 1997 - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
Π.Δ. 105/2000 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί Προμηθειών του δημοσίου τομέα προς το Κοινοτικό Δίκαιο, και ειδικότερα προς τις διατάξεις του άρθρου 2 της Οδηγίας 97/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1997, και τροποποίηση του προεδρικού Διατάγματος 370/1995 - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
Π.Δ. 334/2000 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα Δημόσια Έργα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/37/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την οδηγία 97/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
  Β. (ΠΡΩΗΝ) ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ
Π.Δ. 59/2007 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε (ΦΕΚ Α΄ 63/16.03.2007) - NEO
Π.Δ. 57/2000 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς το Κοινοτικό Δίκαιο, σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών, έργων και υπηρεσιών και ειδικότερα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/38/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
Π.Δ. 22/2002 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί συνάψεως δημοσίων συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 1998 και τροποποίηση του ΠΔ 57/2000 - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ


N. 3886/2010 Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335).
Ν. 2522/1997 Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ
Ν. 2854/2000 Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων φορέων οι οποίοι λειτουργούν στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών σύμφωνα με την οδηγία 92/13/ΕΟΚ και άλλες διατάξεις
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (SIMAP)


ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα τυποποιημένα έντυπα των Π.Δ. 336/2002, Π.Δ. 101/2003 & Π.Δ. 104/2004 έχουν αντικατασταθεί από τα ΝΕΑ τυποποιημένα έντυπα του Κανονισμού (ΕΚ) 1564/2005 της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τον Κανονισμό 1150/2009 NEO της Επιτροπής, για την κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων προς δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων δυνάμει των οδηγιών 2004/17/EΚ και 2004/18/EΚ (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 257 της 01/10/2005 σ. 0001 – 0126)
Π.Δ. 336/2002 Τροποποίηση του ΠΔ 334/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα Δημόσια Έργα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/37/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την οδηγία 97/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου» σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/78/ΕΚ της 13ης Σεπτεμβρίου 2001 - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
Π.Δ. 101/2003 Τροποποίηση του ΠΔ 346/98 όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 18/2000 σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/78/ΕΚ της 13ης Σεπτεμβρίου 2001 - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
Π.Δ. 104/2004 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί Δημοσίων Συμβάσεων προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/78/ΕΚ της 13ης Σεπτεμβρίου 2001 και τροποποίηση των ΠΔ 370/95 και 57/2000 - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.