Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

Ουσιαστικές ευρωπαϊκές οδηγίες


Οδηγία 2014/23 για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης
Οδηγία 2014/24 για την ανάθεση κλασικών δημοσίων συμβάσεων και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18
Οδηγία 2014/25 για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων στους τομείς ύδατος, ενέργειας, μεταφορών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17
Οδηγία 2009/81 για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας
Οδηγία 2014/55 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων
Κανονισμός 213/2008 για την Κοινή Ονοματολογία Συμβάσεων (CPV)
Δικονομικές ευρωπαϊκές οδηγίες


Οδηγία 2007/66 για την τροποποίηση των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης δημόσιων συμβάσεων
Οδηγία 89/665 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων
Οδηγία 92/13 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων στις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων φορέων οι οποίοι λειτουργούν στους φορείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών
Εθνικό δίκαιο ενσωμάτωσης


Νόμος 4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
Νόμος 4413/2016 για τις συμβάσεις παραχώρησης
Χρηματικά όρια εφαρμογής των οδηγιών


Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1827 για τα κατώτατα όρια στις συμβάσεις παραχώρησης
Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1828 για τα κατώτατα όρια στις κλασικές συμβάσεις έργων, υπηρεσιών, προμηθειών και διαγωνισμούς μελετών
Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1829 για τα κατώτατα όρια στις συμβάσεις στους τομείς ύδατος, ενέργειας, μεταφορών και ταχυδρομικών υπηρεσιών
Τυποποιημένα έντυπα


Κανονισμός 2019/1780 με έναρξη εφαρμογής, όμως, την 14η Νοεμβρίου 2022
Κανονισμός 2015/1986 για την κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων
Κανονισμός 2016/7 για το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης
Καθορισμός προθεσμιών


Κανονισμός (ΕΟΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 1182/71 του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 1971 περί καθορισμού των κανόνων που εφαρμόζονται στις προθεσμίες, ημερομηνίες και διορίεςΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.