Αρχική Σελίδα Εγγραφή Επικοινωνία Βοήθεια Χάρτης Ιστοχώρου Νομική Σημείωση
Diske & agora
SIMAP

Greek      English

Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΚΔΕΟΔ (ΜΟΠΑΔΙΣ) © 2004-2008


Επιτρέπεται η αναπαραγωγή του περιεχομένου της ιστοσελίδας αποκλειστικά για μη εμπορικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Όταν απαιτείται προηγούμενη έγκριση για την αναπαραγωγή ή χρήση δεδομένων κειμένου, η έγκριση αυτή ακυρώνει την ανωτέρω γενική έγκριση και αναφέρει σαφώς τυχόν περιορισμούς στη χρήση.

Πολλές από τις πληροφορίες του παρόντος ιστοχώρου αντλήθηκαν από τον κεντρικό εξυπηρετητή της Ευρωπαϊκής Ένωσης EUROPA (http://europa.eu/), καθώς και από τον δικτυακό τόπο που διατηρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις Δημόσιες Συμβάσεις SIMAP (http://simap.europa.eu)

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΥΘΥΝΗ


Η ΜΟΠΑΔΙΣ διαθέτει αυτόν τον ιστοχώρο με σκοπό να ενθαρρύνει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες σχετικές με το κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και την πολιτική δημοσίων συμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα. Στόχος μας είναι να παρέχονται ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία. Αν επισημανθούν σφάλματα θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την διόρθωσή τους

Εν πάσει περιπτώσει, το ΚΔΕΟΔ δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά το περιεχόμενο του ιστοχώρου της ΜΟΠΑΔΙΣ. Ο ιστοχώρος περιλαμβάνει:

  • πληροφορίες γενικού μόνο χαρακτήρα που δεν προορίζονται για την κάλυψη συγκεκριμένων περιπτώσεων φυσικών ή νομικών προσώπων
  • περιεχόμενο όχι απαραίτητα ολοκληρωμένο, πλήρες, ακριβές ή ενημερωμένο
  • μη επαγγελματικές ή νομικές συμβουλές (αν χρειάζεστε συγκεκριμένες συμβουλές, πρέπει πάντοτε να απευθύνεστε σε ειδικευμένους επαγγελματίες)
Προσοχή:

Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει εγγύηση ότι τα κείμενα που παρέχονται στην ηλεκτρονική αυτή μορφή είναι ακριβή αντίγραφα των επίσημα θεσπισθέντων κειμένων. Επισημαίνεται ότι αυθεντικά είναι μόνο τα κείμενα της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δημοσιεύονται στην έντυπη Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κείμενα της Ελληνικής Νομοθεσίας που δημοσιεύονται στην έντυπη έκδοση της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως

Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση των διακοπών που προκαλούνται από τεχνικά προβλήματα. Ωστόσο, ορισμένα στοιχεία ή πληροφορίες του δικτυακού αυτού τόπου ενδέχεται να δημιουργήθηκαν ή να διαρθρώθηκαν σε αρχεία ή μορφότυπους που δεν στερούνται λαθών, και και δεν είναι δυνατόν να υπάρξει εγγύηση ότι η παροχή της υπηρεσίας δεν θα διακοπεί ή δεν θα επηρεαστεί κατά άλλο τρόπο από τέτοια προβλήματα. Το ΚΔΕΟΔ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με τέτοια προβλήματα που μπορεί να προκύψουν λόγω χρησιμοποίησης του δικτυακού τόπου της ΜΟΠΑΔΙΣ ή άλλου τόπου εκτός της ΜΟΠΑΔΙΣ και συνδεόμενου με αυτόν δικτυακού τόπου.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ


Ο ιστοχώρος αυτός περιλαμβάνει πολλές ζεύξεις με άλλους χώρους του Διαδικτύου. Οποιοδήποτε υλικό βρίσκεται στους χώρους αυτούς δεν υπόκειται στον έλεγχο των υπηρεσιών του ΚΔΕΟΔ. Το γεγονός ότι το ΚΔΕΟΔ έχει εξασφαλίσει ζεύξεις με τέτοιους χώρους για να σας διευκολύνει δεν σημαίνει ότι προσυπογράφει ή παρέχει εγγύηση για:
  • οποιουσδήποτε φορείς ή πρόσωπα που είτε τηρούν είτε παρέχουν δεδομένα για οποιονδήποτε από τους απαριθμούμενους χώρους,
  • οποιεσδήποτε υπηρεσίες που διαφημίζονται μέσω των χώρων αυτών, το περιεχόμενο τέτοιων χώρων ή τις απόψεις που εκφράζονται σ’ αυτούςΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.    Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου    |    Powered by Softways S.A.